Waterschap tevreden over financieel resultaat 2023 en vooruitzichten

Het algemeen bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) kijkt positief terug op de uitvoering van het waterschapswerk in 2023. Dit bleek tijdens de vergadering over de jaarstukken. Ook is er tevredenheid over de financiële resultaten over vorig jaar, de vooruitzichten voor de komende jaren en de plannen om het waterschap betaalbaar te houden. 

2023 was het eerste jaar waarin een nieuw dagelijks bestuur aan de slag ging met de ambities uit het coalitieakkoord 2023-2027. Centraal hierin staat het nóg beter en slimmer uitvoeren van de kerntaken van het waterschap, zoals de zorg voor voldoende water (niet te veel en niet te weinig), schoon water, sterke dijken en het zuiveren van afvalwater van huishoudens, bedrijven en industrie.

Financieel resultaat

Om al het werk op de verschillende waterthema’s gedaan te krijgen, hield het waterschap voor 2023 rekening met een tekort van 9,5 miljoen euro. Dit kon worden gedekt vanuit de opgebouwde reserves. Nu alle inkomsten en uitgaven over 2023 zijn verwerkt, toont de jaarrekening onder de streep een tekort van 0,4 miljoen euro. Daarmee valt het financiële resultaat veel voordeliger uit en is er slechts een minimale inzet vanuit de reserves nodig. Belangrijke reden is dat de rente zich gunstiger ontwikkelde, de belastingopbrengst hoger uitviel dan verwacht en een aantal werkzaamheden in de tijd moest worden doorgeschoven.

Waterschapswerk en meer

Vorig jaar moest het waterschap in de zomermaanden water vasthouden en later in het jaar juist wateroverlast beperken voor landbouw, natuur en stedelijk gebied. Ook het omgaan met hogere waterstanden op rivieren kwam nadrukkelijk in beeld. Dit alles vroeg veel flexibiliteit, terwijl ook het reguliere waterschapswerk moest doorgaan. Tegelijk werd verdere digitalisering aangepakt en werd ingezet op het intensiveren van de informatiebeveiliging. Inmiddels werkt het waterschap met een eigen energieagenda en worden maatregelen op het gebied van duurzaamheid steeds meer onderdeel van het waterschapswerk.  

Ook biedt een agenda voor circulariteit inmiddels een goed overzicht. Daarnaast ligt bij WDODelta intern de focus op het project 'Hoe houden we het waterschap betaalbaar’. Structurele maatregelen moeten waar mogelijk het waterschapswerk betaalbaar houden. Aan de andere kant moet er veel gebeuren en is er het nodige werk aan de winkel, bijvoorbeeld om de gevolgen van klimaatverandering te beperken. Daarvoor werkt het waterschap onder meer met een ‘position paper’ over het thema ‘water en bodem sturend’. Hiermee geeft WDODelta advies over locaties voor toekomstige woningbouw en andere ruimtelijke keuzes van provincies en gemeenten. Vorig jaar is eveneens een toekomstvisie voor de waterketen (zuiveren van afvalwater) tot stand gekomen.

Portefeuillehouder Hans Pereboom: “Samen met de organisatie en het algemeen bestuur zijn wij goed op weg naar een toekomstgericht, functioneel en financieel solide waterschap. Deze koers zetten we de komende jaren dan ook voortvarend en met vertrouwen door.”