In de komende dertig jaar tijd wordt er in Nederland 2000 kilometer dijk versterkt. Een groot deel van deze projecten ligt aan of in natuurgebieden, zoals Natura2000. Vaak wordt dit als een belemmering ervaren. Waterveiligheid lijkt moeilijk te combineren met natuurbescherming en -ontwikkeling. Maar wanneer we de verschillende doelstellingen en belangen beter doorgronden zien we dat deze niet zo tegengesteld zijn als wordt aangenomen.

Analyse ontbreekt

Op dit moment ontbreekt het aan een goede analyse en aanpak om een combinatie tussen waterveiligheid en natuur/Natura2000-gebieden mogelijk te maken en de meerwaarde van een integrale aanpak te benutten. Bredere, landschapdekkende benaderingen zoals natuurlijke oplossingen voor waterveiligheid bieden hiervoor kansen.

Versterken

Hoe kunnen bij dijkversterkingen waterveiligheid en natuur(ontwikkeling) hand in hand gaan en van elkaar profiteren? Dat onderzoekt Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) samen met dijkwerkers, natuurorganisaties, andere overheden en lokale belanghebbenden de komende drie jaar binnen het innovatieproject Dijken en Natuur én in een samenwerkingsproject met de Universiteit Twente. Doel is het benutten van kansen en komen tot natuurlijke oplossingen, waarbij natuurbehoud én -ontwikkeling deel uitmaken van dijkversterkingen.

Community of Practice

Een onderdeel van het project is de Community of Practice (CoP). In de community werken verschillende partijen vanuit verschillende belangen samen aan een gedeelde ambitie, namelijk de vraag hoe waterveiligheid en natuur(ontwikkeling) elkaar kunnen versterken. In deze CoP gaan we de komende jaren toewerken naar praktijkoplossingen. In de afgelopen maanden verkenden we samen wat de ervaren belemmeringen zijn en welke kansen er nog onbenut blijven. Dit deden we in bijeenkomsten, online dialoogsessies en in heel veel gesprekken met betrokkenen. Voortbouwend op deze verkenning gaan we in de komende tijd gezamenlijk oplossingsrichtingen bedenken. Vervolgens toetsen we deze oplossingen in de praktijk en herontwikkelen we deze oplossingen waar nodig. Vier dijkversterkingsprojecten vormen de concrete link met de praktijk. Deze referentieprojecten liggen in of grenzen aan natuurgebieden.

Dit zijn de referentieprojecten:

Wetterskip Fryslan:

Koehool-Lauwersmeer

Schiermonnikoog

Waterschap Hunze & Aa’s:

Kerkhovenpolder-Duitsland (Brede Groene Dijk)

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden:

Wijk bij Duurstede-Amerongen (Lekdijk)

Waterschap Drents Overijsselse Delta:

Veilige Vecht