Wilt u weten wat er gebeurt met uw aanvraag? Of heeft u andere vragen over vergunningen en meldingen? Op deze pagina hebben wij de meestgestelde vragen en antwoorden gebundeld.

We hebben de vragen en antwoorden opgedeeld in de categorie algemeen, melding, vergunning en specifieke vragen rondom onttrekken grond- of oppervlaktewater.

Algemeen

Hoe doe ik een melding of vraag ik een vergunning aan?

Voor sommige activiteiten heeft u een vergunning nodig van het waterschap. Voor andere activiteiten volstaat het doen van een melding. Weet u niet of u voor uw activiteit een melding moet doen of een vergunning moet aanvragen? Doe dan eerst een vergunningscheck in het Omgevingsloket. Moet u een vergunning aanvragen of een melding doen? Dan kunt u dat ook doen in het Omgevingsloket.

Heb ik toestemming nodig van de eigenaar van het perceel?

Bent u niet zelf de eigenaar van het perceel waarop u de activiteit gaat uitvoeren? Dan heeft u van de eigenaar toestemming nodig om de activiteit uit te voeren. Voeg deze schriftelijke toestemming bij de melding of vergunningaanvraag.

Melding

Hoe lang duurt het voordat ik antwoord krijg?

We proberen binnen twee weken antwoord te geven op uw melding. Zorg dat u ons alle informatie geeft die wij nodig hebben. Wij raden u aan om gebruik te maken van een formulier dat wij hiervoor hebben ontwikkeld. Zo weet u zeker dat u ons alle informatie geeft die wij nodig hebben. Een onvolledige melding is geen melding, met als gevolg dat uitvoering van de activiteit verboden is.

Soms blijkt tijdens de beoordeling van uw melding dat u een andere procedure moet volgen. Bijvoorbeeld een vergunningaanvraag. Dan nemen we zo snel mogelijk contact met u op.

Wat als ik het oneens ben met jullie besluit?

Neem in dat geval contact met ons op. Dat kan via vergunningen@wdodelta.nl of via contact.

Vergunning

Hoe lang duurt de procedure?

Zorg dat u ons alle informatie geeft die wij nodig hebben. Dat scheelt veel tijd. Anders moeten wij uw aanvraag steeds terugsturen, omdat deze onvolledig is. Wij raden u aan om gebruik te maken van een formulier dat wij hiervoor hebben ontwikkeld.

Is uw vergunningaanvraag geaccepteerd? Dan krijgt u bericht van ons dat wij de aanvraag in behandeling nemen. Is uw aanvraag onvolledig? Dan vragen wij u eerst om de aanvraag aan te vullen.

Nadat wij de aanvraag in behandeling hebben genomen verlenen wij de vergunning meestal via de korte procedure van acht weken. Deze procedure is het uitgangspunt in de Omgevingswet.

Soms krijgt u te maken met de uitgebreide procedure van 26 weken. De uitgebreide procedure is een uitzondering. In de Omgevingswet staat wanneer de uitgebreide procedure geldt. U kunt als aanvrager ook verzoeken of instemmen met het toepassen van de uitgebreide procedure.

Wanneer is mijn vergunning geldig?

De geldigheid (inwerkingtreding) van uw vergunning gaat in op de dag na bekendmaking. Mocht dit anders zijn, dan hoort u dat tijdens uw aanvraag.

Hoe lang is mijn vergunning geldig?

Dat hangt af waarvoor de we de vergunning verlenen. De meeste vergunningen blijven voor altijd geldig. Voor tijdelijke werkzaamheden, zoals het onttrekken van grondwater, wordt de geldigheidsduur in de vergunning aangegeven. U kunt een verzoek indienen om de geldigheid te verlengen.

In sommige situaties kan uw vergunning ook ingetrokken worden:

  • Als u er binnen drie jaar geen gebruik van maakt;
  • Als de omstandigheden verandert zijn;
  • Als internationale regels intrekking noodzakelijk maken.

Kan ik bezwaar maken tegen het besluit van mijn aanvraag?

Ja, binnen zes weken.

Bent u het vervolgens niet eens met de beslissing op uw bezwaar? Dan kunt u binnen zes weken beroep aantekenen bij de rechtbank. Daarna kunt u nog in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Wat als activiteiten zowel vergunningplichtig als meldingsplichtig zijn?

U voert een activiteit uit waarbij sprake is van zowel vergunningplichtige als meldingsplichtige activiteiten. U heeft dan de keuze om voor alle activiteiten één gezamenlijke vergunning aan te vragen of voor de verschillende activiteiten apart een vergunning aan te vragen of een melding te doen.

Moet ik leges of belasting (heffing) betalen?

Voor het in behandeling nemen van een melding of een aanvraag voor een watervergunning brengt het waterschap geen leges in rekening.

Als u meer dan 70.000 m3 grondwater onttrekt en dit water loost op een oppervlaktewater (sloot, vijver, kanaal etc.) of op de riolering, moet u belasting (heffing) betalen aan het waterschap. De belastingvrije voet is 70.000 m3. Dit houdt in dat u over de eerste 70.000 m3 te lozen grondwater geen belasting hoeft te betalen. Daarboven betaalt u per 1.000 m3 één vervuilingseenheid (VE). Het actuele tarief kunt u vinden op de website van gblt.

Let op: Als u grondwater onttrekt gedurende een belastingjaar, kan het zijn dat u belasting (grondwaterheffing) moet betalen aan de provincie. Meer hierover kunt u vinden op de website www.overijssel.nl of www.provincie.drenthe.nl.

Specifieke vragen rondom onttrekken grond- of oppervlaktewater

Wat als ik grondwater wil onttrekken?

In artikel 3.1 van de waterschapsverordening is bepaald wanneer u voor een grondwateronttrekking een vergunning moet aanvragen. Hierin staat ook wanneer u kunt volstaan met een melding. Bij een grondwateronttrekking wordt onderscheidt gemaakt of u uit een permanente / of uit een tijdelijke bron gaat onttrekken en in welke provincie de onttrekking plaatsvindt; Overijssel of Drenthe.

Let op:

  • In artikel 3.7 en 3.14 is een absoluut verbod geregeld voor een aantal gebieden als het om beregenen of bevloeien gaat.
  • Voor het onttrekken van grondwater voor bodemenergiesystemen, openbare drinkwatervoorzieningen en industriële onttrekkingen van meer dan 150.000 m3/jaar; moet u een vergunning aanvragen bij uw provincie.

Wat moet ik doen als de grondwateronttrekking in een grondwaterbeschermingsgebied of in de boringsvrije zone van de provincie ligt?

Als u grondwater gaat onttrekken in een grondwaterbeschermingsgebied of in een boringsvrije zone van een drinkwaterwinning in Overijssel of Drenthe, is het mogelijk dat u dit moet melden bij de provincie. De melding is noodzakelijk in verband met de bescherming van het grondwater dat bestemd is voor hoogwaardige doeleinden, bijvoorbeeld drinkwaterproductie. Meer informatie kunt u vinden op de website van provincie Overijssel of provincie Drenthe.

Wat als ik oppervlaktewater wil onttrekken (beregenen en bevloeien)?

Als u geen water onttrekt uit de rood gemarkeerde watergangen op de bij de waterschapsverordening behorende kaart, dan kunt u volstaan met een melding.

Let op!
De peilbeheerder kent de waterhuishoudkundige toestand van het systeem en kan de impact van een voorgenomen onttrekking inschatten. Door een tijdige melding kan de peilbeheerder anticiperen op een onttrekking (met name in een wateraanvoergebied) en/of kan hij de situatie extra bewaken (met name in een vrij afstromend gebied zonder aanvoer)