Wilt u weten wat er gebeurt met uw aanvraag? Of heeft u andere vragen over vergunningen en meldingen? Op deze pagina hebben wij de meestgestelde vragen en antwoorden gebundeld.

We hebben de vragen en antwoorden opgedeeld in de categorie melding of vergunning.

Melding

Hoe lang duurt het voordat ik antwoord krijg?

We proberen binnen 2 weken antwoord te geven op uw melding. Zorg dat u ons alle informatie geeft die wij nodig hebben. Anders accepteren wij uw melding niet. Soms blijkt tijdens de beoordeling van uw melding dat u een andere procedure moet volgen. Bijvoorbeeld een vergunningaanvraag. Dan nemen we zo snel mogelijk contact met u op.

Wat als ik het oneens ben met jullie besluit?

Neem in dat geval contact met ons op. Dat kan via vergunningen@wdodelta.nl of via contact.

Vergunning

Hoe lang duurt de procedure?

Is uw vergunningaanvraag geaccepteerd? Dan nemen we die in behandeling. Normaal gesproken beslissen we binnen 8 weken. Soms krijgt u te maken met de zogenaamde ‘uniforme openbare voorbereidingsprocedure’. Dan geldt voor u de uitgebreide procedure. Die duurt 6 maanden.

Let op: zorg dat u uw aanvraag goed voorbereid. Dus dat u eerst alle gegevens verzameld die nodig zijn. Dat scheelt heel veel tijd. Anders moeten wij uw aanvraag steeds terugsturen omdat deze onvolledig is.

Wanneer is mijn vergunning geldig?

De geldigheid (inwerkingtreding) van uw vergunning gaat in op de dag ná de bekendmaking. Mocht dit anders zijn, dan hoort u dat tijdens uw aanvraag.

Hoe lang is mijn vergunning geldig?

Dat hangt af van de soort watervergunning. De geldigheid kan 10 jaar zijn, maar ook korter. U kunt een verzoek indienen om de geldigheid te verlengen.

In sommige situaties kan uw vergunning ook ingetrokken worden:

  • Als u er binnen 3 jaar geen gebruik van maakt;
  • Als de omstandigheden verandert zijn;
  • Als internationale regels intrekking noodzakelijk maken.

Kan ik bezwaar maken tegen het besluit van mijn aanvraag?

Ja: binnen 6 weken.

Bent u het vervolgens niet eens met de beslissing op uw bezwaar? Dan kunt u binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank. Daarna kunt u nog in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Wat als activiteiten zowel vergunningplichtig als meldingsplichtig zijn?

Wanneer u een activiteit uitvoert waarbij sprake is van zowel vergunningplichtige als meldingsplichtige activiteiten, moet u voor alle activiteiten gezamenlijk een vergunningaanvraag indienen.

Moet ik leges of belasting (heffing) betalen?

Voor het in behandeling nemen van een melding of een aanvraag voor een watervergunning brengt het waterschap geen leges in rekening.

Als u meer dan 70.000 m3 grondwater onttrekt en dit water loost op een oppervlaktewater (sloot, vijver, kanaal etc.) of op de riolering, moet u belasting (heffing) betalen aan het waterschap. De belastingvrije voet is 70.000 m3. Dit houdt in dat u over de eerste 70.000 m3 te lozen grondwater geen belasting hoeft te betalen. Daarboven betaalt u per 1.000 m3 één vervuilingseenheid (VE). Het actuele tarief kunt u vinden op de website van gblt(externe link).

Let op: Als u grondwater onttrekt gedurende een belastingjaar, kan het zijn dat u belasting (grondwaterheffing) moet betalen aan de provincie. Meer hierover kunt u vinden op de website www.overijssel.nl(externe link) of www.provincie.drenthe.nl(externe link).

Specifieke vragen rondom onttrekken grond- of oppervlaktewater

Wat als ik grondwater wil onttrekken?

In de Keur is bepaald dat het verboden is om zonder watervergunning grondwater te onttrekken. In artikel 16.1 en 16.2 van de Algemene regel grondwaterontrekkingen wordt dit verbod voor een groot deel opgeheven. Kortom als u voldoet aan de criteria van artikel 16.2 en meer  onttrekt dan 10 m3/uur dan kunt volstaan met een melding.

Let op:

  • In artikel 16.1 volgens de Algemene regel grondwateronttrekkingen is een absoluut verbod geregeld voor een aantal gebieden als het om beregenen of bevloeien gaat.
  • Voor het onttrekken van grondwater voor bodemenergiesystemen, openbare drinkwatervoorzieningen en industriële onttrekkingen van meer dan 150.000 m3/jaar; moet u een  vergunning aanvragen bij de provincie.

Wat moet ik doen als de grondwateronttrekking in een grondwaterbeschermingsgebied of in de boringsvrije zone van de provincie ligt?

Als u grondwater gaat onttrekken in een grondwaterbeschermingsgebied of in een boringsvrije zone van een drinkwaterwinning in Overijssel of Drenthe, is het mogelijk dat u dit moet melden bij de provincie. De melding is noodzakelijk in verband met de bescherming van het grondwater dat bestemd is voor hoogwaardige doeleinden, bijvoorbeeld drinkwaterproductie. Een meldingsformulier kunt u vinden op de website www.overijssel.nl(externe link) of www.provincie.drenthe.nl(externe link).

Wat als ik oppervlaktewater wil onttrekken (beregenen en bevloeien)?

Als u voldoet aan de criteria van artikel 19.1 onderdeel a. volgens de Algemene Regel Onttrekken_water_uit_een_oppervlaktewaterlichaam voor beregening of bevloeiing dan kunt u volstaan met een melding.

Let op:

De peilbeheerder kent de waterhuishoudkundige toestand van het systeem en kan de impact van een voorgenomen onttrekking inschatten. Door een tijdige melding kan de peilbeheerder anticiperen op een onttrekking (met name in een wateraanvoergebied) en/of kan hij de situatie extra bewaken (met name in een vrij afstromend gebied zonder aanvoer).