We ontwikkelen, samen met de omgeving, plannen om de Steenwetering opnieuw in te richten. Dit doen we zodat het watersysteem daar beter geregeld is. We streven naar een duurzame inrichting voor de landbouw en natuur. Dit betekent dat we water kunnen vasthouden en afvoeren op de momenten dat dit nodig is. Zo zijn we beter voorbereid tegen wateroverlast of droogte en krijgen we de waterkwaliteit weer op orde. 

Waar?

De Steenwetering ligt in de polder Haerst Gunne bij Hasselt. Het projectgebied wordt aan de noordzijde begrenst door kanaal De Dedemsvaart, aan de oostzijde door de A28 en aan de westzijde door Het Zwarte Water.

Wat doen we?

Samen met inwoners en andere partijen hebben wij de afgelopen tijd een ontwerpprojectplan gemaakt. Hierin staat beschreven hoe we de Steenwetering klimaatbestendige willen inrichten. Het gaat dan onder andere over de aanleg van natuurvriendelijke oevers en het plaatsen en aanpassen van duikers. Ook willen we twee dammen met duikers en twee bruggen vervangen door nieuwe bruggen om de doorstroming van water te verbeteren. Verder willen we beheer- en onderhoudsknelpunten oplossen zodat we de Steenwetering beter kunnen onderhouden.

Geef uw reactie

We vinden het belangrijk om de omgeving zoveel mogelijk te betrekken bij het maken, realiseren en uitvoeren van plannen. Toch kan het zijn dat u het ergens niet mee eens bent en dit aan ons wilt laten weten. Dan heeft u het recht om daarover uw mening te geven. Dit heet het indienen van een zienswijze.

Het ontwerpprojectplan ligt daarom vanaf 7 april 2023 gedurende een periode van zes weken ter inzage en kan digitaal worden ingezien op www.wdodelta.nl/bekendmakingen of op www.overheid.nl(externe link). Ook is er een papieren versie van het plan beschikbaar om in te zien op het kantoor van het waterschap (Dokter van Deenweg 186 in Zwolle).

U kunt gedurende de ter inzage legging over het ontwerpprojectplan een zienswijze indienen. Dit kan schriftelijk, digitaal of mondeling.

  • Schriftelijk indienen kan bij het Dagelijks Bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta, Postbus 60, 8000 AB Zwolle.
  • Digitaal indienen kan via www.wdodelta.nl/zienswijze
  • Voor het mondeling naar voren brengen van een zienswijze kunt u een (bel)afspraak maken vóór 4 mei 2023 met omgevingsmanager Peter Brokke via 088 – 2331200.

Wanneer?

Na de ter inzage legging (eind mei) worden de plannen verder uitgewerkt naar een definitief ontwerp. Wij nemen tegen die tijd opnieuw contact met u op. Naar verwachting gaat in het voorjaar van 2024 de schop in de grond.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over het project? Neem dan contact op met omgevingsmanager Peter Brokke.