Aan het project IJsseldijk Zwolle-Olst werken we samen met:

Dijkdenkers

Dijkdenkers zijn bewoners op en naast de dijk en andere geïnteresseerden in het project die actief met het waterschap meedenken. De dijkdenkers denken mee met de verschillende stappen in het project en brengen gebiedskennis in. Via de groep dijkdenkers krijgt het waterschap meer inzicht in de belangen en het draagvlak van de verschillende alternatieven. Inmiddels is de groep Dijkdenkers gegroeid tot ruim 100!

Wilt u ook actief meedenken over de dijkversterking en bent u bereid om 3 tot 4 keer per jaar mee te denken? Geef u dan op als Dijkdenker! U kunt zich opgeven met uw motivatie via het e-mailadres: ijsseldijkzwolle-olst@wdodelta.nl.

Grondeigenaren, huurders en pachters

In de Planuitwerkingsfase (2020-2022) gaat het waterschap in gesprek met de betreffende grondeigenaren over de uitwerking van het Voorkeursalternatief per perceel, de maatwerkoplossingen en bijbehorende schadeloosstelling. Aan het eind van de Planuitwerkingsfase besluit het Algemeen Bestuur van het waterschap welke maatwerkoplossing waar wordt toegepast. Dit wordt vastgelegd in het Projectplan Waterwet (of Projectbesluit).

Als u als grondeigenaar of dijkbewoner behoefte heeft aan individueel contact met het waterschap, bijvoorbeeld bij bouwplannen in de dijkzone, neem dan contact op met Joosje Bachman of Marijn Linde via 088-233 1200 of mail naar ijsseldijkzwolle-olst@wdodelta.nl.

Wilt u meer lezen wat de dijkversterking voor u als grondeigenaar kan gaan betekenen? Lees dan het informatieblad voor bewoners of perceeleigenaren

Omgevingsplatform

Het Omgevingsplatform bestaat uit circa 15 leden. Zij vertegenwoordigen verschillende belangen, zoals de agrarische sector, natuur, recreatie, dorpen en cultuurhistorie. Het platform adviseert het projectteam en het bestuur van het waterschap over het gevolgde proces en voorafgaand aan belangrijke mijlpalen. Ook kijken de leden of de verschillende belangen in het gebied worden meegenomen en geven ideeën, wensen en kritische noten uit de omgeving aan het projectteam mee. De leden van het platform kunnen voor u een aanspreekpunt zijn wanneer u vragen heeft of iets mee wilt geven aan het projectteam.

Wilt u contact opnemen met iemand van het Omgevingsplatform? Mail naar ijsseldijkzwolle-olst@wdodelta.nl.

Bestuurlijke en Ambtelijke Begeleidingsgroep

De Bestuurlijke Begeleidingsgroep (BBG) van het project IJsseldijk Zwolle-Olst bestaat uit bestuurders van de provincie Overijssel, gemeente Zwolle, gemeente Olst-Wijhe, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer. In de Verkenningsfase adviseert de BBG het bestuur van het waterschap over het concept-Voorkeursalternatief. In dit advies speelt een brede maatschappelijke afweging een belangrijke rol. De eindresultaten in de Verkenningsfase van de BBG zijn:

  1. het advies aan het bestuur van het waterschap, voorafgaand aan de keuze van het Algemeen bestuur van het waterschap voor het Voorkeursalternatief.
  2. besluit meekoppelen: besluitvorming over de meekoppelkansen die onderdeel worden van het Voorkeursalternatief.

De BBG wordt voorbereid door een Ambtelijke Begeleidingsgroep (ABG) met vertegenwoordiger van de verschillende overheden.

Ga terug naar de pagina over project IJsseldijk Zwolle-Olst.