Het waterschap hecht veel waarde aan een goede verwerking van uw persoonsgegevens, dat doen we dan ook zorgvuldig. Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot een persoon. De bescherming van deze gegevens is geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).(externe link) Deze Verordening helpt de privacy van burgers te beschermen en geldt ook voor persoonsgegevens die via internet worden verzameld. De Autoriteit Persoonsgegevens is de toezichthouder op de AVG.

Verwerking persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens om onze wettelijke taken uit te voeren. Wij zijn verplicht om zorgvuldig en veilig, proportioneel en vertrouwelijk om te gaan met het verzamelen, bewaren en beheren van persoonsgegevens van onze inwoners. Dat geldt voor taken op het gebied van de waterstaatskundige verzorging, de zorg voor het watersysteem en de zorg voor het zuiveren van afvalwater.

Uitwisseling van gegevens

Voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden kan het noodzakelijk zijn dat we gegevens, inclusief uw persoonsgegevens, deelt met andere organisaties. Bijvoorbeeld voor communicatiedoeleinden. Wij sluiten met deze organisatie dan een verwerkersovereenkomst.

Informatie over gegevensverwerking

In beginsel informeren wij u als wij gegevens van u gaan verwerken. In de volgende gevallen informeren wij u niet:

  • U heeft zelf uw persoonsgegevens verstrekt aan ons;
  • U weet al welke persoonsgegevens wij van u hebben;
  • Het aantal te informeren personen is zo groot dat individueel informeren te veel tijd en middelen kost.

Doel verzamelen persoonsgegevens

Daar waar uw persoonsgegevens verwerkt worden, staat vermeld welke gegevens voor welke doeleinden gebruikt worden. Wij gebruiken uw persoonsgegevens enkel voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Als u bijvoorbeeld uw naam en adres invult voor het geven van feedback, dan worden deze gegevens niet gebruikt voor andere doeleinden, zoals het toesturen van bijvoorbeeld persberichten.

Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt dat alleen die gegevens worden gebruikt die u zelf actief heeft achtergelaten. Als wij gegevens bijhouden dan gebruiken wij die alleen om de website beter af te stemmen op de behoefte van de gebruikers.

Persoonsgegevens van sollicitanten

Bij een sollicitatie vragen wij de persoonsgegevens die nodig zijn om uw sollicitatie in behandeling te nemen. Via het sollicitatieformulier vragen wij uw toestemming hiervoor. Uw persoonsgegevens worden verstrekt aan de personeelsmedewerker die de sollicitatie behandelt en aan het selectiecomité van de afdeling. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt voor het sollicitatieproces.

Wanneer u aangenomen wordt geven we uw gegevens door aan onze personeelsadministratie. Dit doen we om de arbeidsovereenkomst op te kunnen stellen. Wanneer u niet aangenomen wordt, dan worden uw gegevens na vier weken automatisch geanonimiseerd. Ze zijn dan niet meer te herleiden naar u als persoon.

U heeft het recht om de gegevens die wij over u verwerken in te zien. Als ze onjuist zijn, moeten wij ze corrigeren. U mag ons ook op elk moment vragen uw gegevens te verwijderen. In dat geval stopt uw sollicitatieprocedure. Een verzoek om inzage, correctie of verwijdering kan u doorgeven aan onze functionaris voor de gegevensbescherming.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij zorgen voor passende beveiliging van uw persoonsgegevens die wij onder ons hebben, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens die wij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de Archiefwet is vereist.

Uw rechten

Vanaf 25 mei geldt de nieuwe privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het doel is om de privacy van personen nog beter te beschermen. Dat heeft gevolgen.

  1. Recht op inzage: u mag weten welke gegevens we van u verwerken en waarom we dat doen.
  2. Recht op wijziging en aanvulling: als er iets niet klopt mag u dit laten wijzigen of aanvullen.
  3. Recht op gegevenswissing: je mag een bedrijf /organisatie vragen om je persoonsgegevens te verwijderen.
  4. Recht op beperking: u mag ons vragen om minder gegevens te laten verwerken.
  5. Recht op overdraagbaarheid van de gegevens: onder bepaalde voorwaarden mag u een bedrijf / organisatie vragen uw gegevens over te dragen aan u of een ander bedrijf.
  6. Recht op bezwaar: u mag bezwaar maken tegen de gegevensbewerking.
  7. Recht bij geautomatiseerde besluitvorming: u heeft recht op menselijke controle bij besluiten die normaal door een systeem worden gemaakt.

Let op: bovenstaande rechten kunt u niet altijd uitoefenen. Zo kunt u ons niet vragen persoonsgegevens te wissen die wij wettelijk vast moeten leggen. Ook kunnen bewaartermijnen van gegevens verschillen.  Welke rechten u heeft verschilt per verwerkingsdoel.

Uw informatieverzoek

U kunt uw informatieverzoek digitaal of schriftelijk indienen. Het waterschap zal op dit verzoek in ieder geval binnen 4 weken schriftelijk reageren. Vervolgens kunt u het waterschap verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen, waarbij u in uw verzoek dient aan te geven welke wijzigingen u wenst. Ook op dit verzoek zal het waterschap in ieder geval binnen 4 weken reageren. Om misbruik te voorkomen kunnen we u vragen om u te identificeren.

Onze functionaris voor de gegevensbescherming is Erik Sloothaak, te bereiken via mailadres fg@wdodelta.nl en het algemene nummer 038 - 233 12 00.

Een datalek melden

Als u denkt dat u een zwakke plek in een van onze (digitale) diensten hebt gevonden (beveiligingslek) of u kunt vertrouwelijke informatie zoals bijvoorbeeld persoonsgegevens zien of benaderen (datalek), willen we graag met u samenwerken om deze situatie zo snel mogelijk op te lossen. Daarom vragen we u deze informatie met ons te delen.

Formulier datalek melden