De Weerribben is op 25 november 2013 aangewezen als Natura 2000-gebied. Voor Weerribben, deelgebied Noordmanen is een inrichtingsplan opgesteld. Op basis van het inrichtingsplan is een ruimtelijk plan opgesteld in de vorm van een provinciaal inpassingsplan (PIP).

Op 25 januari 2023 hebben Provinciale Staten het definitieve Provinciale Inpassingsplan, de Nota van Antwoord en overige bijlagen voor Noordmanen vastgesteld. In de Nota van Antwoord zijn de zienswijzen die zijn ingediend op het ontwerp-PIP en ontwerp–Peilbesluit samengevat en van een reactie voorzien. Sommige zienswijzen hebben geleid tot aanpassing van het PIP. Er zijn tevens enkele ambtelijke wijzigingen in het PIP en het Peilbesluit doorgevoerd. Op 31 januari 2023 heeft het Algemeen Bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta het Peilbesluit Noordmanen vastgesteld.

Terinzagelegging PIP en Peilbesluit

Het vastgestelde PIP (inclusief de Nota van Antwoord en de overige bijlagen) en het vastgestelde Peilbesluit ligt tot en met dinsdag 25 april 2023 ter inzage.

Het PIP is digitaal beschikbaar via overijssel.nl/loket/ter-inzage(externe link) of via ruimtelijkeplannen.nl(externe link) onder nummer NL.IMRO.9923.PIPNoordmanen-va01. Het peilbesluit is via overijssel.nl/loket/ter-inzage(externe link) digitaal beschikbaar.

Het is ook mogelijk om de documenten op papier te bekijken. Dit kan (alleen op afspraak) op werkdagen tijdens kantooruren op de volgende locatie(s):

  • Gemeentehuis Steenwijkerland, Vendelweg 1, 8331 XE in Steenwijk
  • Provincie Overijssel, Luttenbergstraat 2, 8012 EE in Zwolle

Indienen beroep gewijzigd vastgesteld PIP en Peilbesluit

In de periode van woensdag 15 maart 2023 tot en met dinsdag 25 april 2023 kan tegen het PIP en het Peilbesluit beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze Afdeling beslist in eerste en enige instantie over de ingestelde beroepen.