De maatregelen voor het Natura 2000-gebied Noordmanen richten zich vooral op het creëren van nieuw leefgebied voor verschillende (moeras)vogels (o.a. roerdomp, zwarte stern, porseleinhoen en grote karekiet) en de unieke grote vuurvlinder. Daarnaast worden blauwgraslanden gerealiseerd. De maatregelen die hiervoor nodig zijn betreffen onder andere het afgraven van gronden en het ontwikkelen van moerasgronden.

Provinciaal Inpassingsplan

De maatregelen die in Noordmanen moeten worden uitgevoerd voor Natura 2000-doelen hebben gevolgen voor de bestemming van gronden en/of het gebruik ervan. Als de functie of het gebruik van de grond wijzigt door bijvoorbeeld vernatting, ontgronding of het stoppen/beperken van bemesting, dan wordt de bestemming of het gebruik gewijzigd en vastgelegd in een Provinciaal Inpassingsplan (PIP).

Peilbesluit

Voor het realiseren van de nieuwe inrichting in Noordmanen, beschreven in het PIP, wordt het bestaande hoofdwatersysteem aangepast middels het Peilbesluit. In een aantal peilgebieden worden de oppervlaktewaterpeilen verhoogd. Het peilbesluit gaat vergezeld met een toelichting waarin wordt aangegeven: wat de aan het besluit ten grondslag liggende afwegingen en uitkomsten van de verrichte onderzoeken zijn, een aanduiding van de veranderingen van de waterstanden ten opzichte van de bestaande situatie en een aanduiding van de gevolgen van de te handhaven waterstanden voor diverse belangen.