Oproep: Vechtoever vrij van paaltjes, bootjes en steigers voor goede afvoer hoogwater

Tijdens wintermaanden moet hoogwater vlot en ongehinderd kunnen worden afgevoerd via rivieren, sloten en kanalen. Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) roept daarom eigenaren van afrasteringen en rikkepaaltjes in het zomerbed van de Overijsselse Vecht op deze te verwijderen.

Wateroverlast voorkomen

Met de winter in aantocht neemt de hoeveelheid neerslag toe en stijgt het waterpeil ook in de Overijsselse Vecht. Om wateroverlast te voorkomen, is het essentieel dat het zomerbed van de rivier vrij blijft van obstakels. Steigers, bootjes, rikkepalen en afrasteringen kunnen de waterafvoer belemmeren wanneer de rivier in de winter buiten haar oevers treedt. Ook bestaat het risico dat ze schade veroorzaken aan stuwen en sluizen als ze losraken en meedrijven tijdens hoogwater.

Rivier de Vecht

De Overijsselse Vecht is een regenwaterrivier, met zeer wisselende waterstanden: soms laag in de zomer en vaak hoog in de winter. WDODelta heeft de Vecht in beheer vanaf de monding van de rivier de Regge in de Vecht bij Ommen tot aan het Zwarte Water bij Zwolle. Samen met waterschap Vechtstromen is het verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de Overijsselse Vecht.

Grote delen van Overijssel en een deel van Drenthe zijn afhankelijk van de Overijsselse Vecht voor de aan- en afvoer van water. Daarnaast speelt de rivier de Vecht een belangrijke rol voor landbouw, natuur, landschap en recreatie in de regio. Het verwijderen van obstakels draagt bij aan een effectieve waterbeheersing en het behoud van deze waardevolle rivier.

Meer weten?