Waterschap Drents Overijsselse Delta zorgt voor veilige dijken in uw omgeving. Zo’n 7,5 kilometer dijk langs het Zwolle-IJsselkanaal en Zwartewater voldoet niet aan de huidige veiligheidsnormen. Om Zwolle ook in de toekomst te beschermen tegen hoogwater gaat het waterschap eind 2022 aan de slag met deze dijkversterking. In deze nieuwsbrief vertellen we u graag over de stand van zaken, ons plan met de bomen langs de dijk en over andere voorbereidende werkzaamheden.

Waar staan we nu?

Eind september was het Definitief Ontwerp (DO) klaar. In de periode daarna hebben we dit ontwerp aan veel mensen laten zien. We stonden bijvoorbeeld met het mobiele Project informatie Punt op en langs de dijk en in het winkelcentrum Holtenbroek. Ook was er een inloopavond in het wijkcentrum. Verder hebben we een video over het DO gemaakt en verschenen er artikelen in de krant en op internet. We waren blij met alle aandacht en interesse.

In oktober publiceerden we ook het ontwerp Projectplan Waterwet. Dit plan geeft het juridische kader waarbinnen het werk aan de dijkversterking moet plaatsvinden. Iedereen kon een zienswijze indienen. Het ontwerp Projectplan Waterwet lag tot en met 5 januari 2022 ter inzage. Er is één zienswijze ingediend. De komende periode beoordeelt het waterschap of de zienswijze reden geeft om het Projectplan Waterwet aan te passen.

Volgens de planning wordt het Projectplan Waterwet in maart vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Het definitieve besluit wordt genomen door Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Overijssel. Dat besluit verwachten we voor de zomer. Naar verwachting gaat na de zomer van 2022 de eerste schop de grond in voor de daadwerkelijke uitvoering van het project.

Bomen en de dijkversterking

Het ontwerp voor de dijk is klaar. Dat betekent dat we nu goed weten hoe de dijk en de directe omgeving er straks uit komt te zien. We weten ook hoeveel ruimte er nodig is om de dijkversterking uit te voeren. Bovendien moet er op veel plekken naast de dijk een stevige ondergrondse kleilaag worden aangebracht. Dit kost allemaal ruimte, en op verschillende plekken is dit niet uit te voeren zonder dat er bomen worden weggehaald. In totaal gaat het om ongeveer 220 bomen langs ons hele projectgebied langs het Zwolle-IJsselkanaal en Zwartewater. In dit artikel lees je daar meer over.

Voorbereidend werk

Om ervoor te zorgen dat we de dijkversterking zelf zo goed mogelijk volgens planning kunnen uitvoeren, zorgen we ervoor dat zoveel obstakels al van tevoren zijn opgeruimd of in kaart gebracht. Dat geldt bijvoorbeeld voor bodemvervuiling in of naast de dijk. Ook is er archeologisch onderzoek gedaan en is het risico op niet-gesprongen explosieven uit de 2e Wereldoorlog in kaart gebracht. Op veel plekken hebben we dit in 2021 al gedaan. Dit jaar gaan we verder met deze voorbereidende werkzaamheden, zodat we tijdens de start van de dijkversterking, in september van dit jaar, zo weinig mogelijk verrassingen tegenkomen. In dit artikel lees je daar meer over.

Volg het project

Wilt u de dijkversterking volgen? Volg ons dan via de gratis app ‘Waterwerk’ en op Facebook en Instagram via OnzeDijk Zwolle. Natuurlijk vindt u ook info over het project op www.wdodelta.nl/stadsdijkenzwolle.