Nadeelcompensatie en overige schadekwesties

Hoewel we dat uiteraard altijd proberen te vermijden, kan het zijn dat u schade lijdt door handelen of nalaten van het waterschap. Het is van belang om onderscheid te maken tussen schade als gevolg van de uitvoering van een besluit van het waterschap (rechtmatig handelen) en overige soorten schade.

Voorwaarden

U kunt nadeelcompensatie aanvragen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • De opgelopen schade is een gevolg van de rechtmatige taakuitoefening van het waterschap;
  • Er bestaat een oorzakelijk verband tussen de rechtmatige taakuitoefening en de schade;
  • De schade valt niet binnen het normale maatschappelijk- of ondernemingsrisico;
  • De schade betreft een beperkte groep burgers; andere burgers in een vergelijkbare positie hebben geen of minder schade ondervonden;
  • Heeft u al een andere vergoeding gekregen voor de schade (bijvoorbeeld verzekering), dan komt u niet in aanmerking voor nadeelcompensatie.

Aanpak

Als u schade lijdt als gevolg van de uitvoering van een besluit van het waterschap, bijvoorbeeld u lijdt vernattingsschade als gevolg van een peilopzetting na een daartoe genomen peilbesluit, kunt u een verzoek om nadeelcompensatie indienen via het onderstaande formulier: https://secure.wdodelta.nl/form/verzoek-om-nadeelcompensatie

Uw verzoek om nadeelcompensatie (verzoek om vergoeding van de door u geleden schade) wordt voorgelegd aan een onafhankelijke commissie. Deze onafhankelijke commissie van deskundigen brengt een advies uit aan het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur beslist aan de hand van dit advies vervolgens over uw verzoek om nadeelcompensatie.

Overige schadekwesties

Ook voor overige schadekwesties kunt u het waterschap aansprakelijk stellen. In veel gevallen wordt een claim afgehandeld door de verzekering. In de overige gevallen handelt het waterschap de schadekwestie zelf af. U kunt u verzoek om schadevergoeding indienen via het formulier: 

Schadeformulier