Monitoring gewasbeschermingsmiddelen

In 2014 is het landelijk meetnet gewasbeschermingsmiddelen van start gegaan. Met dit meetnet kunnen waterschappen beter vaststellen waar normoverschrijdingen vandaan komen. Het meetnet biedt informatie over welke middelen uit welke teelten in het water worden aangetroffen.

Doelstelling

In 2013 is de nota ‘Gezonde Groei, Duurzame Oogst’ vastgesteld door de Tweede Kamer. Het beleidsdoel uit deze nota is, dat de waterkwaliteit voor gewasbeschermingsmiddelen uiterlijk in 2023 op orde is, zowel voor de ecologische kwaliteit van oppervlaktewater (Kaderrichtlijn Water) als voor water dat bestemd is voor de drinkwatervoorziening. Om deze doelstelling te monitoren is het landelijk meetnet gewasbeschermingsmiddelen in 2014 gestart.

  • Doelstelling 1: Het aantal normoverschrijdingen moet in 2018, ten opzichte van 2013, met 50%, en in 2023 met 90% zijn afgenomen;
  • Doelstelling 2: Landelijke monitoringsgegevens kunnen worden ingezet bij de toelating van gewasbeschermingsmiddelen.

Tussenevaluatie 

In 2019 heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gekeken in hoeverre de waterkwaliteit verbetert is in de periode 2013 tot 2018. Het tussendoel van de nota Gezonde Groei, Duurzame Oogst (50% minder normoverschrijdingen) is gedeeltelijk gehaald. De verbetering van de waterkwaliteit zet zich wel voort, maar heeft nog een flinke weg te gaan richting het einddoel (90% afname) in 2023.

Hoe ziet het meetnet eruit

Het landelijk meetnet bestaat uit vaste meetlocaties, verdeeld over zeven teeltgroepen: akkerbouw, bloembollen, boomkwekerij, fruitteelt, glastuinbouw, mais/ grasland en wintertarwe. Er wordt voor een periode van tien jaar, jaarlijks minimaal zes keer gemeten in het groeiseizoen. Met de uitkomsten van het meetnet kunnen de waterschappen beter verband leggen tussen voorkomende normoverschrijdingen en het gebruik van specifieke gewasbeschermingsmiddelen in de Nederlandse land- en tuinbouw.

Regionale bestrijdingsmiddelen atlas

De Regionale Bestrijdingsmiddelenatlas bevat per waterschap informatie over het aantal norm overschrijdende en aangetoonde bestrijdingsmiddelen in watergangen en/of kanalen. Dit betreft echter geen specifiek meetnet voor gewasbeschermingsmiddelen die door agrariërs worden gebruik. De aangetroffen overschrijdingen kunnen namelijk ook veroorzaakt worden door bijvoorbeeld middelen die door particulieren worden gebruikt.

Meer informatie

We hebben alle informatie voor agrariërs gebundeld op de pagina Landbouw en water. Praktische informatie over water op uw boerenbedrijf en het toepassen van driftarme spuitkoppen vindt u op de website ToolboxWater. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Berry Bergman: 06 - 27 61 79 02 of Wilfred Wiegman 06 - 21 10 21 99.