Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) is begonnen met de jaarlijkse controle op het schoonmaken van sloten. Door de hoge grondwaterstanden en verzadigde gronden, werd dit in het najaar uitgesteld en vindt deze nu in een aangepaste vorm plaats. Het waterschap zet deze keer het zogeheten risicogericht schouwen in (historisch vakjargon voor het controleren van schoongemaakte sloten). Dit betekent dat de sloten wel worden gecontroleerd, maar dan in een light-versie: alleen daar waar het risico op wateroverlast het grootst is. Door de hoge grondwaterstanden en uitzonderlijk natte omstandigheden is het nog steeds lang niet overal mogelijk om met zwaar materiaal het land op te gaan om sloten schoon te maken.  

“We zien dat over het algemeen de bodems er nog steeds bijliggen als volgezogen sponsen. Hierdoor is het op veel plekken nog altijd niet mogelijk zonder schade toe te brengen aan de ondergrond het onderhoud uit te voeren”, zegt dijkgraaf Dirk-Siert Schoonman. “Door de vele neerslag wordt het belang van het onderhouden van de sloten benadrukt. Daarom vragen we agrariërs, gemeenten, maar ook onze eigen medewerkers in de buitendienst, extra goed te kijken op welke locaties het al wel lukt. Daarbij focussen we ons op cruciale plekken, zodat aan- en afvoer van water gewaarborgd blijft om wateroverlast of -schade tegen te gaan.”

Aandacht voor schone duikers

Drents Overijsselse Delta blijft rekening houden met de planning van agrariërs, loonwerkers en gemeenten. Zij moeten veel werk verzetten in het grote werkgebied dat zich grofweg uitstrekt van Assen tot en met Deventer en van Kampen tot en met Hoogeveen. Wel roept het eigenaren van sloten op het werk alsnog uit te voeren zodra de weersomstandigheden dit toelaten. Vooral het schoon- en openhouden van duikers vergt hierbij aandacht. Dat zijn buizen onder wegen en dammen door die twee sloten met elkaar verbinden. Verstoppingen kunnen zorgen voor problemen in de doorstroming.

Daar waar het opschonen van sloten mogelijk is, roept het waterschap nadrukkelijk op zich te houden aan de Wet natuurbescherming. De verwachting is dat het meeste onderhoud pas uitgevoerd kan  worden in het voorjaar, waaronder in het broedseizoen. Dit betekent dat voorafgaand aan de werkzaamheden een faunacheck op locatie moet worden gedaan. 
Normaal gesproken moet de schoonmaakbeurt al vóór 15 november zijn afgerond en controleert het waterschap of het onderhoud goed is uitgevoerd. Er wordt dan bekeken of bladeren, takken en riet verwijderd zijn uit de sloot.