Waterschap Vechtstromen en Waterschap Drents Overijsselse Delta gaan samen aan de slag met het actualiseren van het koersdocument Vecht. Vanuit het programma ‘Ruimte voor de Vecht’ werken we samen met partners in het Vechtdal aan een halfnatuurlijke laaglandrivier.

Waar?

Wanneer?

In 2022 wordt er gewerkt aan het koersdocument. Deze wordt naar verwachting in de herfst van dit jaar voorgelegd aan de beide besturen van de waterschappen. 

Wat doen we?

In het koersdocument geven we als waterschappen gezamenlijk een visie voor 2050 en doen we concrete voorstellen voor de komende jaren (tot 2030) om deze laaglandrivier te realiseren. De aandacht gaat daarbij met name uit naar optimale (stuw)peilen, waterveiligheid, rivierdynamiek en KRW-opgaven. Tegelijkertijd worden de actuele klimaatontwikkelingen meegenomen, zoals omgang met extreme neerslag en perioden van langdurige droogte. Het uiteindelijke koersdocument draagt daarmee bij aan een toekomstbestendig Vechtdal, waarin landbouw, natuur, stedelijke omgeving en recreatie een plaats hebben.

Het koersdocument dat er uiteindelijk komt te liggen geeft richting aan het waterbeheer van de Vecht in de toekomst. Inwoners, agrariërs en ondernemers in het Vechtdal krijgen direct te maken met de uitwerking van deze visie. Daarom vinden we het belangrijk om ideeën en inzichten uit het gebied mee te nemen. De praktijk leert ons ook dat deze inzichten soms ver uit elkaar liggen of botsen. Daarom gaan we graag met u in gesprek. We wegen uw ideeën en inzichten daarbij zorgvuldig af in onze keuzes voor het Koersdocument. Voor de waterschappen is veilig, voldoende en schoon water altijd het uitgangspunt.

Met wie?

  • Vechtstromen

Contact

Heeft u vragen over dit traject? Neem gerust contact op met Waterschap Drents Overijsselse Delta 088-2331200 en vraag naar Toin Lambrechts. Of met Waterschap Vechtstromen 088-2203333 en vraag naar Stef Fortkamp.