De herbouw van de installatie voor slibverwerking op de rioolwaterzuivering Echten wordt onder voorwaarden uitgevoerd volgens de variant ‘Echten Groengas+ en Circulair’. In deze variant wordt groengas geproduceerd, we vangen CO2 af dat bij de productie van dit groene gas vrijkomt en we hergebruiken de warmte van het gezuiverde afvalwater. Dit besluit nam het waterschapsbestuur in zijn vergadering op 26 mei 2020. Er was een motie voor nodig om uiteindelijk tot besluitvorming te komen.

De installatie voor de slibverwerking werd begin 2019 uit bedrijf genomen, omdat onder andere niet meer werd voldaan aan de eisen die gelden voor veiligheid. Daarnaast speelden de betrouwbaarheid, beschikbaarheid en het goed kunnen onderhouden een rol. 

Het voorstel ‘Echten Groengas+ en Circulair’ werd eerder behandeld in het waterschapsbestuur op 25 februari 2020. Toen werd hierover geen besluit genomen omdat het bestuur behoefte had aan meer informatie over en meer inzicht in de varianten. Dit werd opgetekend in een notitie waarin de varianten zijn vergeleken op basis van de kosten na 30 jaar en de uitkomst van een integrale afweging.

Ook werden de vele gestelde vragen beantwoord. Op basis hiervan heeft het bestuur met inachtneming van de inhoud van de motie nu in meerderheid ingestemd met het voorkeursalternatief ‘Echten Groengas+ en Circulair’.

Het alternatief ‘Echten Groengas+ en Circulair’ heeft van de vijf uitgewerkte varianten de voorkeur omdat:

  • het bijdraagt aan duurzaamheid en circulariteit: het geproduceerde Groengas kan als hernieuwbare brandstof worden ingezet, en de bij de productie opgevangen CO2 kan als bijproduct worden afgezet;
  • dit duurzame alternatief bijdraagt aan het vastgestelde Nederlandse klimaatakkoord waarin staat dat er een reductie is van broeikasgassen van 49% in 2030;
  • deze variant voldoet aan alle eisen van betrouwbaarheid, beschikbaarheid, onderhoudbaarheid en veiligheid die ook gelden voor de slibverwerking op de rioolwaterzuiveringen Zwolle en Deventer

Motie

In deze tijdens de vergadering ingediende motie staat onder meer dat het dagelijks bestuur van het waterschap het algemeen bestuur binnen een half jaar of tenminste voor de aanvraag van het uitvoeringskrediet informeert over verkregen subsidies, over visie op waardevolle circulaire productie, over haalbaarheid afzetkanalen CO2 en over de verwachte financiële businesscase.

Ook wil het algemeen bestuur periodiek worden geïnformeerd over de voortgang en een aftakstrategie openhouden voor het geval de CO2 optie onaanvaardbare risico’s tot gevolg heeft.

Dagelijks bestuurslid Marion Wichard toonde begrip voor de inhoud van de motie en is blij met de steun voor de ambitie in het voorstel voor ‘Echten Groengas+ en Circulair’: ‘Een van de ambities in ons coalitieakkoord is om een stevige stap te zetten in het duurzaamheidsbeleid, onder meer op basis van het landelijke klimaatakkoord. Dat akkoord hebben de waterschappen unaniem onderschreven, Drents Overijsselse Delta dus ook. Waar we naartoe willen is dat circulair denken voor ons ‘gewoon’ wordt. Dat betekent minder primaire grondstoffen gebruiken, grondstoffen herwinnen, de uitstoot van broeikasgassen verminderen en energie winnen uit rioolwater. Er is nog veel dat we als waterschap kunnen doen aan het klimaatprobleem. Met dit besluit kunnen we hieraan een steentje bijdragen. Ik zie het verdere proces met vertrouwen tegemoet.

Kosten en planning

De investeringskosten voor uitvoering van de variant ‘Echten Groengas+ en Circulair’ bedragen 36,5 miljoen euro. Naar verwachting kan dit project over 4 tot 4,5 jaar in 2024 worden opgeleverd