Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) heeft zo’n 270 hoogwaterbrigadiers.

Wat doet een hoogwaterbrigadier?

De hoogwaterbrigadier sluit één of meerdere keermiddelen van de mobiele waterkering Kampen Midden en of Zwolle.

Hoe past de hoogwaterbrigadier bij het waterschap en de crisisorganisatie?

De hoogwaterbrigadier wordt ingezet volgens protocol op basis van verwachte hoge buitenwaterstanden.

Wanneer is de hoogwaterbrigadier nodig?

Tijdens een dreiging van hoog buitenwater kan de vrijwilliger elk moment worden opgeroepen ongeacht tijdstip en dag. Dit geldt ook voor zon- en feestdagen. Van de vrijwilliger wordt verwacht dit te bespreken mijn zijn/haar naaste omgeving (werk en gezin). Er wordt vanuit gegaan dat de vrijwilliger zijn/haar uiterste best doet een oproep op te volgen. De inzet van de hoogwaterbrigadier verloopt volgens protocol wat een directe beschikbaarheid betekent na oproep. 

Hoeveel tijd is de dijkwachter per jaar nodig aan training en oefening?

Als vrijwilliger krijg je een instructie om je rol als hoogwaterbrigadier goed in te kunnen vullen en begeleiden we je bij de uitvoering van je activiteiten.

Opleiding

Voorafgaand aan de start als hoogwaterbrigadier wordt de vrijwilliger door WDODelta geschoold, overeenkomstig het vrijwilligersbeleid Hoogwaterbrigade. Deze scholing bestaat uit een dagdeel instructie sluiten keermiddelen Kampen Midden. WDODelta biedt met regelmaat de mogelijkheid jezelf verder te bekwamen in zowel kennis als vaardigheden en jaarlijks worden er oefeningen georganiseerd. Daarnaast heeft WDODelta een informatieve podcast serie 'Hoogwaterverhalen' speciaal voor de vrijwilligers.

Wat is de vergoeding?

Vrijwilligersvergoeding volgens afspraak. De vergoedingen die verstrekt worden, zijn:

  • Opleiding, training en oefening 51 euro per dagdeel.
  • Inzet bij hoog buitenwater 29 euro per uur.
  • Reiskosten vergoeding: eigen auto 0,37 euro per km, openbaar vervoer. 0,21 euro per km
  • Telefoonkosten in overleg met WDODelta

Wat kun je van ons verwachten?

We leggen wederzijdse afspraken vast in een vrijwilligersovereenkomst. Je krijgt scholing en begeleiding, informatie over het waterschap. Je bent verzekerd voor ongevallen en schade tijdens de werkzaamheden. Je ontvangt werkkleding volgens afspraak.

Wat verwachten wij van de vrijwilliger?

  • Is ten minste 16 jaar oud.
  • Is fysiek in staat de taak ook onder zware weersomstandigheden uit te kunnen voeren.
  • Er is geen uiterste leeftijdsgrens. Wij verwachten dat iedere vrijwilliger zelf verantwoording neemt voor zijn/ haar deelname. Wanneer WDODelta twijfels heeft over de deelname wordt dit met hem/haar besproken
  • Neemt minimaal deel aan: 
    • 1 x per twee jaar de proefsluiting.

Hulpmiddelen en kleding

Aan de vrijwilliger worden de volgende hulpmiddelen en/of kleding ter beschikking gesteld voor deze rol, namelijk veiligheidslaarzen, hesje, veiligheidshelm, werkhandschoenen, gereedschap (per team) en voor de teamleider een portofoon. Deze hulpmiddelen blijven eigendom van WDODelta en dient de vrijwilliger na beëindiging van de werkzaamheden in te leveren. De vrijwilliger gaat zorgvuldig om met de ter beschikking gestelde middelen en kleding. Hij/zij gebruikt de ter beschikking gestelde middelen en kleding alleen tijdens inzet voor WDODelta.  Ingeval van beschadiging verlies of diefstal van middelen of kleding meldt de vrijwilliger dit onmiddellijk bij zijn/haar begeleider.