De dijkversterking Stadsdijken Zwolle kan van start. Het algemeen bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) stemt in met het benodigde krediet voor één van de meest complexe dijkversterkingen van Nederland. Voor de uitvoering van Stadsdijken Zwolle is een budget gereserveerd van 300 miljoen euro. Hiervan is 243 miljoen euro nodig voor de inkoop van materialen, het betalen van de aannemer en voor de eigen kosten van het waterschap. Daarnaast heeft het algemeen bestuur ingestemd met het instellen van een aparte pot die mag worden gebruikt om de eventuele financiële en andere tegenvallers te betalen. Voor het vullen van deze pot is 57 miljoen euro vrijgemaakt. Nadat de financiële bijdrage vanuit het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) ook formeel is toegekend, kan de uitvoering in mei van start. Eind 2027 wordt het project opgeleverd. Stadsdijken Zwolle is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)(externe link)

“Het versterken van de stadsdijken is noodzakelijk voor de veiligheid van veel Zwollenaren”, licht dagelijks bestuurslid Hans Wijnen toe. “De dijken voldoen niet meer aan de huidige én strengere normen. Bij een doorbraak van de stadsdijken hebben we meer dan 200 dodelijke slachtoffers te betreuren en circa 4 miljard euro schade. Het is echt serieus. Het krediet is door het algemeen bestuur verleend vooruitlopend en op voorwaarde van het subsidiebesluit van de minister van Infrastructuur en Waterstaat, waar het HWBP onder valt. Wijnen verklaart deze stap: “We verwachten het subsidiebesluit in april, zodat we 1 mei dan ook direct kunnen starten.”

“Kruip-door-sluip-door”

De stadsdijken in Zwolle liggen aan de oostelijke oevers van het Zwartewater en het Zwolle-IJsselkanaal. Ze vormen een 7,5 kilometer lang lint dwars door Zwolle. Het gebied kenmerkt zich door een enorme verscheidenheid. De dijken liggen langs (zware) industrie, de binnenstad, kantoren, een groot mbo-college, een multiculturele woonwijk en een Natura2000-gebied. En ze liggen ook nog eens langs groot vaarwater. Dit betekent zowel in het ontwerp als in de uitvoering maatwerk per dijkdeel. “Er is erg weinig ruimte. We kunnen niet naar links en we kunnen niet naar rechts. De enige optie is om de dijk van binnenuit te versterken, met damwanden”, schetst Wijnen. “Het wordt kruip-door-sluip-door de dijk versterken. Complex, uitdagend en boeiend tegelijk. Maar bovenal noodzakelijk voor de veiligheid van de stad.”

Detailniveau

Vanuit de filosofie dat grote projecten het risico met zich meedragen te ontsporen, koos WDODelta voor een fundamenteel andere aanpak bij het uitwerken van de plannen. Hierdoor werd stapsgewijs steeds nauwkeuriger inzichtelijk wat het project op detailniveau vraagt en wat de bijbehorende kostenraming is. Dit voorkomt onaangename verrassingen tijdens de uitvoering. Wijnen: “Al is dat nooit helemaal uit te sluiten. We weten precies wat we per dijkdeel moeten doen, maar realiseren ons ook dat er gaandeweg het werk nog het één en ander op ons af kan komen. Zoals een beschermd diersoort dat ineens opduikt. Daarnaast hebben we te maken met een hevige inflatie en forse prijsstijgingen van materialen. Daar voor is de extra pot gereserveerd, voor dit soort voor onvoorziene omstandigheden.”

Stadsdijken Zwolle

In de dijkversterking Stadsdijken Zwolle werkt Waterschap Drents Overijsselse Delta als Dijkteam Zwolle samen met aannemerscombinatie Dura Vermeer-Ploegam, met ondersteuning van advies- en ingenieursbureaus TAUW, Fugro en H+N+S Landschapsarchitecten. Binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma (externe link)werken waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. Minimaal 2.000 kilometer dijken en daarnaast 500 sluizen en gemalen worden de komende dertig jaar versterkt. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma dekt 90 procent van de kosten. De overige 10 procent zijn voor rekening van het waterschap.