In het Vechtdal is in 2016 de pilot OMAB  (Organisch (rest) Materiaal Als Bodemverbeteraar) gestart, met als doel het optimaliseren van het gebruik van maaisel, afkomstig van bermen, watergangen, bergingen en dergelijke, in de landbouw. Uit het maaisel willen we een goede bodemverbeteraar produceren, die de bodemvruchtbaarheid, ziektewerendheid en waterbergend vermogen van de bodem structureel verhoogd, terwijl de uitspoeling wordt beperkt: de zogenaamde Circulaire Organische Economie.

Enerzijds richt de pilot zich op het beantwoorden van de vraag: ’als ik maaisel kan krijgen, hoe pas ik dat het beste toe op mijn bedrijf?’ Wat is het effect van de manier van opslaan, toevoegingen, composteren of fermenteren, op bodem en opbrengst? 
Anderzijds richt zij zich op het verbeteren van de regelgeving zo dat een verantwoord gebruik ook mogelijk wordt.

In de provincie Overijssel is een door OMAB ontwikkelde werkwijze (de zogenoemde ‘Vechtdal Aanpak’) vastgesteld. Deze werkwijze past binnen de ‘Vrijstellingsregeling Plantenresten’ en die borgt dat er ‘schoon en onverdacht’ maaisel aan de agrariër wordt aangeboden.

In de gemeente Dalfsen wordt dit maaiseizoen, door de gemeente Dalfsen en WDODelta met de ‘Vechtdal Aanpak’ gewerkt. De uitvoering wordt dit jaar onderzocht op ervaringen van leveranciers, agrariërs en uitvoerders, terwijl ook het kostenplaatje opgemaakt wordt. 
Alle resultaten en ervaringen worden breed gedeeld via website en informatienummer van de Ommer Marke. Hopelijk kan er in het najaar van 2020 een infomarkt worden georganiseerd.

Naast WDODelta werken hierin de gemeenten Dalfsen, Ommen en Hardenberg, waterschap Vechtstromen, ANV De Ommer Marke en de Provincie Overijssel, samen.

Wil je meer weten over deze pilot, neem dan contact op met onze gebiedsbeheerder Bert van Olst via 088 - 233 15 88 of per mail via bertvanolst@wdodelta.nl en kijk ook eens op www.ommermarke.nl(externe link).