In opdracht van de provincie Overijssel en WDODelta is aannemer Boskalis gestart met het verbreden van het Ettenlandsch kanaal bij Vollenhove. We combineren in dit project water- én natuurdoelen.

Bij hevige neerslag kan door een breder kanaal meer water naar gemaal Stroink stromen. Klimaatverandering zorgt ervoor dat het gemaal in korte tijd steeds vaker veel water uit het gebied Weerribben-Wieden te verwerken krijgt. Het waterschap moet de pompcapaciteit dan optimaal in kunnen zetten. Bij droogte kan het waterschap met het bredere kanaal de peilen in de boezem en omliggende gebieden juist zo hoog mogelijk houden door water aan te voeren uit het IJsselmeer via het Vollenhovermeer. Met hogere peilen kunnen we ook bodemdaling voorkomen.

Nieuw gemaal

Onderdeel van het project is de verplaatsing van het gemaal aan de Duinweg. Dit is inmiddels afgerond. Het nieuwe gemaal is belangrijk voor de aan- en afvoer van water richting het grote gemaal Stroink. Het waterschap kan zo ook de waterstanden op de agrarische gronden ten zuiden van het Ettenlandsch kanaal blijven beheersen.

Natura 2000-gebied De Wieden

Het Weerribben-Wieden gebied is het grootste laagveenmoeras van Noordwest-Europa. Dit natuurgebied is één van de 24 gebieden in Overijssel die zijn aangewezen als Natura 2000-gebied vanwege de bijzondere natuur. Er komt langs het kanaal een natuurzone voor otters en moerasvogels, zoals de roerdomp. Ook komt er aansluitend aan het kanaal een 30 meter brede rietzone voor de grote karekiet, waardoor een natuurvriendelijke verbinding tussen De Wieden en het Vollenhovermeer ontstaat. Hier is Natuurmonumenten straks de beheerder van.

De provincie Overijssel is opdrachtgever van het project, maar doet dit samen met Natuurmonumenten, gemeente Steenwijkerland en Zwartewaterland, LTO-Noord en WDODelta.

Grote karekiet

De oevers van het Ettenlandsch Kanaal zijn gunstig voor de ontwikkeling van een stevige (water)rietzone. Een fijn leefgebied voor de grote karekiet. Vooral de werking van de wind op de oevers en een rijke ondergrond (met klei/zand) zorgen voor een goede voedingsbodem voor rietontwikkeling.

Natter grasland

Het droge grasland ten zuiden van het kanaal wordt natter gemaakt door extra in- en uitlaten aan te leggen. De bestaande natuur van de Wieden profiteert hiervan door het creëren van leefgebied voor de porseleinhoen. Daarnaast zal er een foerageergebied ontstaan voor onder andere de bruine kiekendief en zwarte stern.

De grond die vrijkomt bij de verbreding van het kanaal wordt gebruikt om keringen en natuurkades in het gebied aan te leggen en om percelen bij Muggenbeet op te hogen. De kades en keringen houden het water tegen en zo blijven de natte gebieden bereikbaar voor het beheer. De kwartelkoning profiteert ook van de ophoging.

Het gemaal A.F. Stroïnk

Gemaal Stroink

Het gemaal A.F. Stroïnk regelt het peil op de boezem (waterbergingsgebied) van Noordwest-Overijssel en de polders in Noordwest-Overijssel, de polder Nijeveen-Kolderveen en het stroomgebied van de Vledder en Wapserveense Aa. De totale oppervlakte van dit gebied is ruim 50.000 hectare. Bij hoogwater in het boezemgebied pompt het gemaal het water via het Vollenhovermeer naar het IJsselmeer.

Impact omgeving

Waar gewerkt wordt kunnen bewoners eventueel overlast ervaren. Aannemer Boskalis probeert de overlast zoveel mogelijk te beperken. Ze houden het grondtransport per as zoveel mogelijk binnen het werkterrein. Verreweg het meeste grondtransport gaat over het water met een duwboot en beunbak. De werkzaamheden duren tot de jaarwisseling.