Wilt u een stuw in uw eigen sloot aanleggen? Een wasplaats bouwen? Andere maatregelen nemen die goed zijn voor boer en milieu? Vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer bestaat de mogelijkheid om een ondersteunende bijdrage van 40% te ontvangen als u bepaalde maatregelen op uw bedrijf uitvoert.

Subsidie

Agrariërs in ons werkgebied kunnen 40% tot 80% subsidie aanvragen voor maatregelen die verdroging of vernatting tegen gaan en de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater en bodem verbeteren. Subsidies kunnen ingezet worden voor:

De maximum bijdrage uit deze regeling is € 10.000,- per bedrijf. U kunt zelf in overleg of op basis van een bedrijfsadvies kiezen uit meerdere maatregelen uit de maatregelenlijst. De maximale bijdrage voor een advies is € 1.500,- per bedrijf. Aanvragen kan tot uiterlijk 31 december 2021.

Meer informatie 

Het DAW is een initiatief van LTO Nederland op uitnodiging van de Rijksoverheid. Het doel is een bijdrage leveren aan de wateropgaven in agrarische gebieden en het realiseren van een economisch sterke en duurzame landbouw. Samen met LTO-Noord hebben wij hier vorm aan gegeven.

Wij werken aan een duurzame inrichting van het landelijke gebied met de agrarische sector. Biodiversiteit op het platteland wordt minder en de waterkwaliteit voldoet niet aan de Europese richtlijnen (Kaderrichtlijn water en Nitraatrichtlijn). Ook ligt er een opgave om het gebied klimaatbestendig (niet te nat en niet te droog) in te richten.

Het DAW wil de agrarische ondernemers faciliteren en de samenwerking met de waterschappen bevorderen. Onder andere door gebiedsprocessen te starten en het delen van kennis en praktijkervaring van andere agrariërs. Bekijk ook de website DAW.

Contact

  • Voor meer informatie over DAW en subsidiemogelijkheden kunt u terecht bij gebiedsmakelaar Janke Kloosterman per email via DAW@ltonoord.nl of telefonisch via 088 888 66 31.
  • Voor algemene vragen over waterkwaliteit en agrarische emissies kunt u contact opnemen met beleidsadviseur Berry Bergman per email via BerryBergman@wdodelta.nl of telefonisch via 088 233 17 81.

Heeft u gevonden wat u zocht?