Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht. Deze vervangt drie wetten; de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet. De wet regelt de bescherming van de in het kader van Europees natuurbeleid aangewezen Natura 2000-gebieden (gebiedsbescherming), de wet regelt de bescherming van planten- en diersoorten (soortbescherming) en de wet regelt bescherming van bos- en houtopstanden (bosbescherming).

Ook deze nieuwe wet kent de mogelijkheid van het werken volgens een goedgekeurde gedragscode. Hierin staan regels c.q. werkafspraken en gewenste maatregelen voor veel voorkomende werkzaamheden in relatie tot de beschermde soorten.

Gedragscode

Met de komst van de gedragscode wordt voorkomen dat er telkens een ontheffing moet worden aangevraagd van diverse verbodsbepalingen ten aanzien van beschermde dieren- en plantensoorten, waardoor de uitvoering van de wet is vereenvoudigd. De gedragscode Flora- en faunawet voor waterschappen kunt u vinden op de website van de Unie van waterschappen(externe link). De Gedragscode Flora- en faunawet is opgesteld door de waterschappen in samenwerking met de STOWA in opdracht van de Unie van Waterschappen.