Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht. Deze vervangt drie wetten; de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet. De wet regelt de bescherming van de in het kader van Europees natuurbeleid aangewezen Natura 2000-gebieden (gebiedsbescherming), de wet regelt de bescherming van planten- en diersoorten (soortbescherming) en de wet regelt bescherming van bos- en houtopstanden (bosbescherming).