Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen, ingebrekestelling

Het waterschap probeert binnen een redelijke termijn een beslissing te nemen op uw aanvraag. Verstrijkt de wettelijke of de redelijke termijn toch zonder dat het waterschap beslist over uw aanvraag (bijvoorbeeld een vergunning). Dan kunt u het waterschap om een dwangsom vragen. Daarmee stelt u het waterschap ‘in gebreke’. In de wet dwangsom wordt uw positie versterkt in het geval de overheid niet tijdig over uw aanvraag beslist.

Een overheid die ‘niet tijdig’ beslist, overschrijdt de beslistermijn. Dat kan een wettelijke termijn zijn: soms staat in de wet welke termijn voor een beslissing staat. Als er geen wettelijke termijn is, geldt een redelijke termijn. Wat redelijk is, hangt af van de soort beslissing. Dat kan enkele weken of maanden zijn, maar in sommige gevallen ook een paar dagen.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor een dwangsom als u bij het waterschap een beschikking (bijvoorbeeld een vergunning of ontheffing) heeft gevraagd waarop het waterschap niet binnen de wettelijke termijn heeft beslist. Lees de regeling: Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen.

Aanpak

U stuurt het waterschap een brief, waarin u vraagt om een dwangsom. Hiermee stelt u het waterschap ‘in gebreke’. U kunt het waterschap pas vanaf de eerste dag nadat de beslissing genomen had moeten zijn in gebreke stellen. Na ontvangst van uw in gebreke stelling heeft het waterschap twee weken om alsnog te beslissen. Na deze twee weken begint de dwangsom automatisch te lopen. Hier hoeft u dus niets meer voor te doen. Als het waterschap te laat beslist, stelt het waterschap de dwangsom voor u vast en wordt u binnen zes weken betaald. Bent u het niet eens met de vaststelling, dan kunt u daar bezwaar tegen indienen.

In uw in gebreke stelling moet in ieder geval staan:

  • uw naam en adres;
  • de datum;
  • uw handtekening;
  • het kenmerk en onderwerp van de aanvraag waarvan u vindt dat het waterschap er te laat op heeft beslist;
  • dat u het waterschap in gebreke stelt;
  • uw bank-/gironummer.

Levertijd

De termijn waarbinnen het waterschap een beslissing moet nemen op uw aanvraag is wettelijk vastgelegd. In de ontvangstbevestiging die u krijgt, staat deze aangegeven. In een aantal gevallen kan de beslistermijn worden verlengd. Mocht het waterschap hiervan gebruik willen maken, dan ontvangt u hierover bericht en wordt daarin aangegeven wanneer de nieuwe termijn afloopt.