Provincie, gemeenten en waterschap in West-Overijssel werken samen aan een Regionale Energie Strategie. Hierin staat waar en hoeveel duurzame elektriciteit er in 2030 in de regio kan worden opgewekt en wat daarvoor nodig is. Ook Waterschap Drents Overijsselse Delta doet mee en heeft onlangs ingestemd met de startnota waarin staat op welke manier de partners samenwerken.