Ons Algemeen bestuur heeft besloten hoe we de komende jaren water in goede banen willen leiden. De rode draad is klimaatverandering en het beperken van de gevolgen daarvan samen met de omgeving. Met deze watervisie tot 2030 maken we keuzes over wettelijke taken en maatschappelijke ambities.

Meer dan water

De titel van de watervisie is ‘meer dan water’. Vanaf vorig najaar is hieraan gewerkt. Tijdens de werkconferentie ‘Expeditie Watervisie’ hebben samenwerkingspartners hun wensen gemeld. En later konden zij via digitale bijeenkomsten hun mening geven over de ontwerp-visie.

Meer dan water betekent dat we inzetten op een klimaatbestendige inrichting van het watersysteem. Maar ook van waterschapsgebouwen, gemalen en rioolwaterzuiveringen. Voor inwoners in het stedelijk gebied denken we na over het voortzetten van bijvoorbeeld de stimuleringsregeling Klimaat Actief!. En met de uitvoering van het Hoogwaterbeschermingsprogramma zorgen we voor een gebied met veilige dijken. Op de rioolwaterzuiveringen verkennen we mogelijkheden voor energietransitie en circulaire economie. En ook daarbuiten. We zien een goede samenwerking als onmisbaar om de ambities uit de Watervisie op te pakken.

Kompas

De watervisie is het kompas voor de komende tien jaar en laat zien wat inwoners, bedrijven, organisaties en mede-overheden van ons mogen verwachten. Het waterschapsbestuur streeft ambities na die haalbaar en ook betaalbaar zijn. Bij het maken van keuzes maakt het bestuur onderscheid tussen de wettelijke taken van het waterschap en andere maatschappelijke doelen en wensen. Het is eveneens het doel dat de watervisie doorwerkt in omgevingsvisies en ruimtelijke plannen van mede-overheden.

Huidige voorzieningen handhaven

In de dagelijkse praktijk willen we blijven doen wat we nu doen voor voldoende en schoon water en het voorkomen van wateroverlast en overstromingen. Dit ondanks de extra inspanningen en de stijgende uitgaven die nodig zijn vanwege klimaatverandering en energietransitie. We willen kennis en kunde inzetten om mede overheden te helpen bij hun klimaatadaptatie. Maar ook hebben we oog voor de brede maatschappelijke opgaven die spelen en wil daarin een voorbeeldrol vervullen. Denk daarbij aan ambities voor energieneutraal, circulair en broeikasgasneutraal.

Watervisie in thema’s 

De watervisie start met een blik op de toekomst, richting 2050. Welke trends en ontwikkelingen komen er op het waterschap af en wat betekent dit voor het waterschapswerk en onze omgeving? Een concretere vertaling voor de komende tien jaar is te lezen in hoofdstuk drie. Hierin staat beschreven waar we in het jaar 2030 willen staan: wat voor waterschap willen we zijn en wat mag van ons worden verwacht? Een doorvertaling van onze visie naar het jaar 2030 voor de programma’s Maatschappij en Organisatie, Waterveiligheid, Watersystemen en Waterketen vindt plaats in de hoofdstukken vier tot en met zeven. Daarin beschrijven we hoe we de visie in de praktijk willen brengen en wat dit betekent voor de taken van het waterschap. In hoofdstuk acht staat omschreven hoe we samen met onze partners aan de watervisie invulling willen geven.