De watertoets is een instrument dat waterhuishoudkundige belangen expliciet en op evenwichtige wijze laat meewegen bij het opstellen van ruimtelijke plannen en besluiten van het rijk, provincies en gemeenten. Daarbij gaat het om plannen in zowel stedelijk als landelijk gebied. De waterhuishoudkundige belangen hebben betrekking op waterveiligheid, waterkwantiteit en waterkwaliteit. De watertoets is niet alleen een toets achteraf, maar vooral een proces waarbij de initiatiefnemer van een ruimtelijk plan met de waterbeheerder in gesprek gaat in een zo vroeg mogelijk stadium.

Waterparagraaf en wateradvies

Elk ruimtelijk plan moet een waterparagraaf bevatten, waarin is beschreven hoe de watertoets er procedureel en inhoudelijk uitziet. Deze paragraaf onderbouwt dat de voorgenomen ruimtelijke ingreep geen negatieve invloed heeft op waterhuishoudkundige belangen. In die zin is de waterparagraaf een weergave van het watertoetsproces en de daarin gemaakte keuzen en afspraken.

Het waterschap beoordeelt de waterparagraaf in het kader van de formele planprocedure en kijkt of een plan voldoende rekening houdt met de waterhuishouding ter plaatse. Als de waterparagraaf aanleiding geeft tot het maken van opmerkingen, geeft het waterschap een wateradvies. Kijk voor meer informatie op  de website van de Watertoets.

Digitale watertoets

Afhankelijk van de locatie van het plangebied en de ingevulde antwoorden, wordt direct duidelijk welke procedure moet worden doorlopen. We maken daarbij onderscheid in de volgende procedures:

  • Geen belang watertoetsprocedure: Functiewijziging zonder relevante wateraspecten;
  • Korte watertoetsprocedure: Klein plan met weinig relevante wateraspecten;
  • Normale watertoetsprocedure: Groot plan met meerdere aspecten.

In het geval van 'geen belang watertoetsprocedure' en 'korte watertoetsprocedure' kan in het ruimtelijke plan een standaard-waterparagraaf worden opgenomen. Bij een watertoetsprocedure is overleg tussen waterschap en initiatiefnemer noodzakelijk, dat uiteindelijk een waterparagraaf op maat oplevert. Ga naar de website digitale watertoets.

Hulp nodig?

Heeft u, als particulier of ondernemer, een vrijstelling van het bestemmingsplan nodig? Dan vraagt de gemeente namens u de watertoets aan bij de waterbeheerder. Meestal is dat het waterschap, soms Rijkswaterstaat of de provincie. Maak een afspraak met één van onze collega's of kijk op de website Helpdeskwater.