Waterschapsverordening en legger

Bekijk op deze pagina onze waterschapsverordening, beleidsregels voor vergunningverlening, onderhoudsverordening en leggers.

Wanneer u activiteiten onderneemt die invloed kunnen hebben op het waterbeheer of dijkbeheer, zoals bouwprojecten, waterafvoer of lozing van afvalwater is het belangrijk om onze verordeningen te raadplegen. De waterschapsverordening en onderhoudsverordening bevatten regels die van invloed zijn om het waterpeil, de waterkwaliteit en het onderhoud van onze watergangen en dijken te waarborgen. De waterschapsverordening is belangrijk. Door de verordening te volgen, kunnen watergerelateerde activiteiten op een geordende en duurzame manier worden uitgevoerd, waardoor wateroverlast, overstromingen, watervervuiling en andere problemen worden voorkomen. 

In de waterschapsverordening:

  • staan regels die schade aan onder andere dijken en oevers voorkomen;
  • staan regels over het gebruik van grondwater en water uit sloten;
  • zijn kaarten bijgevoegd met de gebieden, dijken en wateren waarop de verschillende regels van toepassing zijn.

In de beleidsregels bij de waterschapsverordening staan regels voor de beoordeling van vergunningaanvragen. Voor die beoordeling staan ook ‘beoordelingsregels’ in afdeling 1.8 van de waterschapsverordening.

WaterschapsverordeningBeleidsregels

In de onderhoudsverordening staan regels:

  • die schade aan onder andere dijken en oevers voorkomen;
  • over onderhoud van onder andere dijken en wateren.

Deze regels zijn er voor de veiligheid in ons gebied: om overstromingen te voorkomen. Maar ook om het grondwater op peil te houden en om voldoende water in sloten te houden.

Onderhoudsverordening

Gaat of wilt u iets doen bij of in de buurt van dijken en wateren? 


Als u een huis, bedrijf of stuk grond heeft dat grenst aan een dijk of water, moet u zich houden aan de voorschriften van zowel de waterschapsverordening als de onderhoudsverordening. Wij controleren naleving hiervan. Soms heeft u een vergunning nodig, terwijl in andere gevallen algemene regels van toepassing zijn. Deze regels zijn vaak vastgelegd in de waterschapsverordening, waarbij specifieke voorschriften gelden. In sommige situaties is een melding vereist. U kunt een vergunningscheck uitvoeren via een externe link.

Voldoet u niet aan de regels? 

Na bespreking van eventuele overtredingen van de waterschapsverordening en de mogelijke oplossingen, heeft u de kans om aanpassingen door te voeren. Als u echter nog steeds niet voldoet aan de regels, behouden wij ons het recht voor om handhavend op te treden.

Wat is een legger?

De legger bevat gedetailleerde informatie over watergangen, dijken, stuwen en andere waterwerken binnen het beheersgebied van het waterschap. Een legger bestaat uit kaarten en tabellen met de volgende gegevens:

  • De locatie van wateren en dijken;
  • De eisen (vorm, afmeting en constructie) waaraan deze wateren en dijken moeten voldoen;
  • Wie moet het onderhoud uitvoeren (als dit er niet staat, geldt de regeling in de onderhoudsverordening).

Raadpleeg onze leggers

Op de leggers staan beschermingszones en bij waterkeringen staat ook regelmatig een ‘profiel van vrije ruimte’. Die zijn echter allebei vervallen in de legger, op de grond van de Omgevingswet. Zowel de beschermingszones als profielen van vrije ruimte zijn ‘verhuisd’ naar kaarten bij de waterschapsverordening. 

Bekijk onze leggers:

Bekijk hier onze overzichtskaarten: