Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) heeft vorig jaar de helft van de voorgenomen reserves gebruikt. Van de ruim 5 miljoen euro, blijft 2,6 miljoen euro over in de reservepot. Dat laat de jaarrekening 2022 zien. Belangrijke reden is dat het aantal inwoners en de waardestijging van het onroerend goed hoger uitvielen dan waarmee rekening werd gehouden. 

Om al het werk op de verschillende waterthema’s gedaan te krijgen, hield het waterschap rekening met een tekort van 5,35 miljoen euro. Dit kon worden gedekt vanuit de opgebouwde reserves. Nu alle inkomsten en uitgaven over 2022 zijn verwerkt, toont de jaarrekening onder de streep een tekort van 2,6 miljoen euro. Daarmee valt het financiële resultaat voordeliger uit.  “De gevolgen van corona en de oorlog in Oekraïne op onze taken en projecten, maar ook op de kostenstijgingen en de opbrengsten, was bij het opstellen van de begroting 2022 lastig in te schatten”,  zegt dagelijks bestuurslid en portefeuillehouder financiën Hans Pereboom. “Zo bleven we nog het hele jaar zoeken naar manieren om de voortgang er in te houden, met name vanwege schaarste aan materialen en menskracht. Dat leverde bij sommige werkzaamheden vertraging op. Gelukkig leidde onze wervingscampagne voor personeel tot veel nieuwe instroom, waardoor we nu een inhaalslag maken.”

“Kijken tevreden terug”

De schaarste en de enorme kostenstijgingen leverden diverse mee- en tegenvallers op. Zo moest er door de droge zomer extra pompcapaciteit ingezet worden en moest het waterschap door aangescherpte richtlijnen een eerdere investering in software in één keer afboeken. Pereboom: “Uiteindelijk vielen de plussen en minnen tegen elkaar weg. Het hogere aantal inwoners en de hogere WOZ-waardestijging leverden meer belastingopbrengst op dan we hadden begroot. Dat heeft eigenlijk ons netto resultaat bepaald. Gezien de omstandigheden kijken we tevreden terug. We hebben weer veel werk verzet voor veilige dijken en voor schoon en voldoende water voor landbouw, natuur en stedelijk gebied. Denk hierbij aan het onderhouden en versterken van dijken, het zuiveren van rioolwater en het renoveren en nieuw bouwen van gemalen en stuwen voor een goede aan- en afvoer van water.”

Reserves

WDODelta verrekent het saldo uit de jaarrekening met de zogeheten egalisatiereserves. Doel hiervan is om deze reserves in te zetten als spaarpot om eventuele stijgingen van de waterschapsbelasting te beperken. “Als we kijken naar de grote uitdagingen en het vele werk waar we voor staan, gecombineerd met verdere prijsstijgingen, is dit een afspraak die extra van belang is”, zegt Pereboom. “De belastingtarieven voor volgend jaar stellen we in november vast. Het is aan het algemeen bestuur om te bepalen in welke mate én in welk tempo de reserves worden ingezet. Daar kijken we kritisch naar.”