Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) kan beginnen met de uitvoering van het wateraanvoerplan Vechterweerd Noord. Dit heeft het algemeen bestuur vandaag besloten. Het waterschap gaat maatregelen treffen om water vanuit de Vecht het gebied in te laten stromen. Dit is nodig, om de grondwaterstandsverlaging die de drinkwaterwinning Vechterweerd aan de noordzijde van de Vecht veroorzaakt, te compenseren. Samen met drinkwaterbedrijf Vitens is daarom een wateraanvoerplan opgesteld.

Nieuw gemaal 

Hans Pereboom, lid van het dagelijks bestuur van het waterschap: “Met de eerdere aanleg van de Dalfserveldwetering, de bouw van gemaal Broekhuizen en de verlegging van de N340 wordt het nu ook mogelijk om het laatste stukje van de uitbreiding van het watersysteem in dit gebied uit te voeren. Bij de Dalfserveldwetering en De Bese plaatsen we een nieuw gemaal. Dit gemaal kan 5.000 liter water per minuut uit de Dalfserveldwetering in de bestaande watergang parallel aan de Hessenweg pompen. Om deze watergang op het gewenste waterpeil te kunnen houden, plaatsen we ook een stuw. Daarnaast maken we het talud aan de wegzijde breder én verbreden we een bestaande kavelsloot. Door deze maatregelen maken we wateraanvoer ook in dit gebied mogelijk.” In overleg met omwonenden wordt binnenkort gestart met de uitvoering. De werkzaamheden zijn voor de zomer van 2023 afgerond. 

Vechterweerd Zuid

In 2015 nam Vitens de drinkwaterwinning Vechterweerd in gebruik. Deze winning ligt tussen Dalfsen en Zwolle aan de zuidzijde van de Vecht. De drinkwaterwinning leidt tot grondwaterstandsverlagingen, zowel aan de noordzijde als aan de zuidzijde van de Vecht. Aan de zuidzijde werkt al een wateraanvoerplan. Door de bouw van gemaal Broekhuizen, de aanleg van de Dalfserveldwetering en de verlegging kan dit nu ook aan de noordzijde.