Om Dalfsen en Zwolle ook in de toekomst te beschermen tegen overstromingen, gaat het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) de dijken langs de Vecht versterken. Afgelopen periode zijn verschillende oplossingen onderzocht. Nu ligt er een voorstel op welke manier de dijk versterkt wordt. 

Het plan voor de dijkversterking staat op veiligevecht.wdodelta.nl. Hierop kan worden gereageerd van maandag 6 november tot en met zondag 17 december. Het project Veilige Vecht is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), de grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken. 

Dijk in delen opgeknipt 

Ieder deel van de Vechtdijk is anders. Zo ligt het ene deel in de buurt van veel woningen of wegen en het andere deel meer in landbouwgebied of natuur. Ook is niet overal hetzelfde nodig om de dijk veilig te maken. Daarom is de dijk in delen opgeknipt en is per stuk dijk onderzocht wat de best passende oplossing is. Uitgangspunt is om de dijk zoveel mogelijk met grond (zand of klei) te versterken. Is daar te weinig ruimte voor, bijvoorbeeld omdat huizen dicht bij de dijk staan of vanwege beschermde natuur, dan stelt het waterschap in de meeste gevallen een constructie in de dijk voor, zoals damwanden.  

Inloopbijeenkomsten 

Het waterschap nodigt inwoners en andere belangstellenden uit voor inloopbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten wordt informatie gegeven over welke oplossingen zijn gekozen en wat dat betekent. De inloopbijeenkomsten zijn op maandag 13 november in De Trefkoele in Dalfsen en op maandag 20 november in wijkcentrum de Weijenbelt in Berkum (Zwolle). Op beide dagen kunnen belangstellenden tussen 16.00 - 18.00 uur óf 19.00 - 20.30 uur binnenlopen.  

Van september 2020 tot en met juli 2023 onderzocht WDODelta verschillende mogelijkheden voor de dijkversterking. Daarbij hield het waterschap rekening met de kenmerken van de dijk, de Vecht en het effect van de dijkversterking op de omgeving en de natuur. Dagelijks bestuurslid Hans Wijnen: “Het was een complexe puzzel om tot een oplossing te komen. Ieder deel van de dijk vraagt om een andere aanpak. Ik ben enthousiast over het voorstel dat op tafel ligt. Door verder te kijken dan alleen de klassieke manier van dijken versterken, hebben we oplossingen gevonden die echt bij het gebied passen.”   

Hoogwaterbeschermingsprogramma 

Het project Veilige Vecht is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Hierin werken waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. Minimaal 2.000 kilometer dijken en daarnaast 500 sluizen en gemalen, worden de komende 30 jaar versterkt. Zo werkt het waterschap aan een land waar veilig kan worden gewoond, gewerkt en gerecreëerd met water.