De wijk Assendorp krijgt de komende weken een belangrijk “waterventiel” onder het spoor door, naar Zwolle Zuid.  Een aanmerkelijke verlichting voor Assendorp. Assendorp is kwetsbaar voor wateroverlast vanwege te veel verstening en gebrek aan eigen oppervlaktewater om overtollig regenwater op te vangen. Begin oktober begonnen de voorbereidende werkzaamheden.

Het huzarenstukje, de boring door Strukton van een 100 meter lange buis met een diameter van 1 meter is gestart op 14 november en neemt twee weken in beslag. Deze enorme duiker onder het spoor door, wordt van Assendorp naar Zwolle Zuid geperst. Terwijl de treinen gewoon blijven rijden! Daarmee zet Zwolle opnieuw een belangrijke stap als antwoord op de kwetsbaarheid van de stad voor klimaatverandering: wateroverlast door hoosbuien, hittestress, droogte en overstroming.  

Het klimaat verandert

Hans Wijnen, dagelijks bestuurslid Waterschap Drents Overijsselse Delta: “Het klimaat verandert. We krijgen steeds vaker periodes van lange droogte of hevige regenval voor onze kiezen. Dat betekent dat wij ons landschap en het watersysteem op plekken moeten aanpassen om hier goed mogelijk op te kunnen reageren. Ook wij als waterschap hebben er belang bij dat het watersysteem hier in Zwolle goed werkt. Dat we bij een langere periode van regen het water goed kunnen opvangen. We gaan nu zorgen voor een nog betere afvoerroute van al het water. Voor heel Zwolle wordt de ‘sponswerking’ vergroot”.

In eerste instantie moeten alle wijken straks zelf het regenwater kunnen opvangen. Nu gaat al het regenwater en afvalwater van de wijk nog via de riolering naar onze rioolwaterzuivering. Zonde om het ‘schone’ regenwater af te voeren naar de zuivering. Dit is immers water dan niet gezuiverd hoeft te worden, zonde van alle energie, tijd en geld als we dat wel doen. We kunnen dit veel duurzamer gebruiken door het vast te houden in de wijk om het later in te kunnen etten tijdens drogere tijden.

Het regenwater wordt straks afgevoerd naar een groenblauw waternetwerk. Een systeem van met elkaar verbonden boven– en ondergrondse waterberging. In extreme situaties moet dit groenblauwe waternetwerk water kunnen afvoeren via ‘ventielen’ naar gebieden waar genoeg waterbergingscapaciteit is. Zoals in dit geval van Assendorp naar Zwolle Zuid. In Zwolle Zuid is genoeg waterbergingscapaciteit.

Klimaat actief Assendorp

Assendorp is zelf ook heel actief in de bestrijding van wateroverlast en hittestress. De afgelopen jaren zijn door bewoners vele groene daken aangelegd, geveltuinen gemaakt en parkeerplaatsen vergroend. Hierdoor is Assendorp flink ontsteend. Het Azaleapark gaat dit najaar een forse bijdrage leveren om wateroverlast te beperken door 500 kuub extra ondergrondse waterberging te realiseren. Met behulp van ondergrondse waterverbindingen wordt de waterberging van het Azaleapark verbonden met de duiker onder het spoor.

De financiering van deze “spoorduiker” is een mooie co-productie. Naast de gemeente Zwolle draagt het waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD) ruimhartig bij vanuit de regeling ‘Gemeentelijke plannen met waterschapsbelang’. Het Rijk draagt bij vanuit de Regiodeal BZK/LNV .