In het Natura 2000-gebied De Wieden worden de eerste voorbereidende werkzaamheden rond de verbreding van het Ettenlandsch kanaal zichtbaar. Aannemer Boskalis start in opdracht van provincie Overijssel en Waterschap Drents Overijsselse Delta met de bouw van een nieuw gemaal en het plaatsen van damwanden bij de brug aan de Duinweg. Om de start te markeren werden omwonenden en betrokken bestuurders uitgenodigd om via een speciale Virtual Reality experience te bekijken hoe het er straks uit komt te zien. 

Werkzaamheden 

Provincie en Waterschap combineren hier hun natuur- en waterdoelen. “Door hier slim samen te werken hoeven we maar één keer werkzaamheden uit te voeren in het gebied”, legt dagelijks bestuurslid Hans Pereboom van het Waterschap uit. “Om te zorgen voor een betere watertoevoer naar het gemaal wordt het Ettenlandsch kanaal 25 meter breder gemaakt. Om dit water optimaal te kunnen aan- en afvoeren wordt er een nieuw gemaal gebouwd langs de Duinweg, zo kunnen we de waterstanden op de agrarische gronden ten zuiden van het natuurgebied blijven beheersen”. Gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher van de provincie vult aan: “Tegelijk met de verbreding van het Ettenlandsch kanaal maken we aan de zuidkant een verbindingszone voor de natuur. Zo kunnen soorten zich makkelijker verplaatsen tussen De Wieden en het Vollenhovermeer. Aan de Duinweg verbreden we ook bestaande sloten en leggen we nieuwe sloten aan, zo verbeteren we het leefgebied van de grote karekiet en de porseleinhoen. Andere moerasvogels, zoals de bruine kiekendief en de roerdomp, profiteren hiervan mee. Prachtig hoe we zo water, natuur en agrarische doelen in één keer realiseren”.

Het daadwerkelijke grondwerk voor de verbreding van het Ettenlandsch kanaal vindt plaats vanaf half juli. Bij de verbreding wordt er grond verwijderd die naast de Duinweg en de brug ligt. Om verzakking van de brug en de weg te voorkomen worden er damwanden geplaatst. De grond die vrijkomt bij de verbreding wordt gebruikt om keringen en natuurkades in het gebied aan te leggen en om percelen bij Muggenbeet op te hogen. De kades en keringen houden het water tegen en zo blijven de natte gebieden bereikbaar voor het beheer. 

Impact omgeving

Waar gewerkt wordt kunnen bewoners eventueel overlast ervaren. Waar werkzaamheden plaatsvinden wordt vooraf goed gecommuniceerd richting bewoners. Aannemer Boskalis: “We proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken. Zo houden we het grondtransport zoveel mogelijk binnen het werkterrein. Verreweg het meeste grondtransport gaat over het water. De wegen worden schoon gehouden en er worden waar nodig verkeersregelaars ingezet, bijvoorbeeld bij de Duinweg. Zo hoeven we de weg niet af te sluiten.”

Natura 2000 

De Wieden is één van de 24 natuurgebieden in Overijssel die zijn aangewezen als Natura 2000-gebied vanwege de bijzondere natuur. Nu en de komende jaren zijn we aan de slag om ze sterker te maken en te herstellen. De provincie Overijssel is opdrachtgever, maar doet dit samen met Natuurmonumenten, gemeente Steenwijkerland en Zwartewaterland, Waterschap Drents Overijsselse Delta en LTO-Noord.

Foto van Ettenlandsch kanaal