Met een Regionale Adaptatiestrategie (RAS) en Regionale Uitvoeringsagenda (RUA) laten we zien wat we regionaal gaan doen om klimaatadaptief te denken en te handelen in Zuidwest Drenthe en de kop van Overijssel. In de regionale strategie nemen we de klimaatopgaven op die regionaal spelen en opgaven waarop we regionaal willen samenwerken. 

De veranderingen in het klimaat leiden ertoe dat we vaker te maken krijgen met weersextremen zoals steeds nattere winters en drogere, hetere zomers. Enerzijds proberen we met de energietransitie de klimaatverandering te temperen, anderzijds moeten we onze omgeving zodanig inrichten dat we de gevolgen van de klimaatverandering het hoofd kunnen bieden of te profiteren van de kansen die ontstaan. In het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie (DPRA) heeft het Rijk beschreven wat nodig is om Nederland uiterlijk in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust in te richten. Met het DPRA zijn gemeenten, waterschappen en provincies aan de slag gegaan. Ook wij.

Samenwerkingsverband Fluvius

De ambities uit het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie werken we uit in het regionale samenwerkingsverband Fluvius, waarin de provincies Drenthe en Overijssel, waterschap Drents Overijsselse Delta en de gemeenten De Wolden, Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe, Steenwijkerland en Westerveld samenwerken. Gevolgen van klimaatverandering die we ervaren als hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen houden zich immers niet aan gemeentegrenzen.