Ons klimaat verandert. Daardoor wordt het weer extremer. Soms regent het veel in een korte tijd of soms zijn er juist lange droge periodes. In dit gebied was er veel wateroverlast na extreme regenval. Daarom hebben we maatregelen genomen om deze wateroverlast in de toekomst te kunnen voorkomen. 

Waar?

Het brongebied Oude Diep ligt in de gemeente Midden-Drenthe, ten zuiden van Westerbork en ten noordoosten van het Linthorst Homankanaal. Het gaat om ongeveer 4.650 ha. Er is vooral landbouw en natuur. ln het gebied liggen ook de dorpen Mantinge, Balinge, Bruntinge en Garminge.

Wat hebben we gedaan?

In afstemming met omgeving en de klankbordgroep is de afgelopen jaren de focus gelegd op maatregelen die op korte termijn gerealiseerd konden worden, zodat de huidige knelpunten in het watersysteem verholpen werden. Alle maatregelen die nu zijn uitgevoerd zorgen dat er meer water wordt opgevangen als het vaak regent. Ook wordt het beheer en onderhoud flexibeler uitgevoerd en wordt er, zo nodig, eerder gemaaid om wateroverlast te voorkomen. Door de aanleg van natuurvriendelijke oevers is er extra leefgebied voor vissen, vogels en kleine waterdiertjes ontstaan en is ook de kwaliteit van het buitenwater verbeterd. Concreet:

  • De watergang is breder gemaakt over een lengte van 13 km. Hierdoor kan er meer water opgevangen worden.
  • Waterbergingen zijn aangelegd.
  • Vrij komende grond is gebruikt om lage gronden op te hogen.
  • Duikers zijn vergroot zodat het water beter door kan stromen.
  • Verschillende haakse bochten in hoofdsloten zijn verruimd.
  • Eén van de stuwen is geautomatiseerd.
  • Drainagesystemen in natuurgebieden zijn stilgezet.
  • Bij vier stuwen zijn vispassages geplaatst waardoor vissen langs de stuw kunnen.

Met wie?

  • Dit project kreeg steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland. 

 

Vragen, opmerkingen of de laatste nieuwsbrief lezen?

Neem contact op met omgevingsmanager Bart Oude Groote Beverborg.

Brede kijk op het Oude Diep

Heeft u gevonden wat u zocht?