De Weerribben is op 25 november 2013 aangewezen als Natura 2000-gebied. Voor Weerribben, deelgebied Noordmanen is een inrichtingsplan opgesteld. Op basis van het inrichtingsplan is een ruimtelijk plan opgesteld in de vorm van een provinciaal inpassingsplan (PIP).

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben op 21 december 2021 het ontwerp-PIP samen met het inrichtingsplan, het plan-/project MER en de Reactienota vastgesteld. In de Reactienota zijn de inspraakreacties die zijn ingediend op het voorontwerp-PIP samengevat en van een reactie voorzien. 

Daarnaast heeft Waterschap Drents Overijsselse Delta een ontwerp-Peilbesluit vastgesteld. Dit ontwerp-Peilbesluit ligt gecoördineerd ter inzage met het ontwerp-PIP.

Reageren? 

Het ontwerp-PIP Noordmanen ligt van dinsdag 25 januari tot en met maandag 7 maart 2022 ter inzage. In deze periode kan een ieder een zienswijze indienen op het ontwerp-PIP en het ontwerp-Peilbesluit.

Het ontwerp-PIP Noordmanen, het inrichtingsplan, het MER, de Reactienota, overige bijlagen en het ontwerp-Peilbesluit zijn digitaal beschikbaar via www.overijssel.nl/loket/ter-inzage of via www.ruimtelijkeplannen.nl onder nummer NL.IMRO.9923.PIPNoordmanen-on01. 

Het is ook mogelijk om de documenten op papier te bekijken. Dit kan (alleen op afspraak) op werkdagen tijdens kantooruren op de volgende locatie(s):

  • Gemeentehuis Steenwijkerland, Vendelweg 1, 8331 XE in Steenwijk
  • Provincie Overijssel, Luttenbergstraat 2, 8012 EE in Zwolle

Herstellen en versterken kwetsbare natuur Noordmanen

De maatregelen voor het Natura 2000-gebied Noordmanen richten zich vooral op het creëren van nieuw leefgebied voor verschillende (moeras)vogels (o.a. roerdomp, zwarte stern, porseleinhoen en grote karekiet) en de unieke grote vuurvlinder. Daarnaast worden blauwgraslanden gerealiseerd. De maatregelen die hiervoor nodig zijn betreffen onder andere het afgraven van gronden en het ontwikkelen van moerasgronden.

Provinciaal Inpassingsplan

De maatregelen die in Noordmanen moeten worden uitgevoerd voor Natura 2000-doelen hebben gevolgen voor de bestemming van gronden en/of het gebruik ervan. Als de functie of het gebruik van de grond wijzigt door bijvoorbeeld vernatting, ontgronding of het stoppen/beperken van bemesting, dan wordt de bestemming of het gebruik gewijzigd en vastgelegd in een Provinciaal Inpassingsplan (PIP).