De Wieden - Weerribben is in 2013 aangewezen als Natura 2000-gebied. Voor het deelgebied De Wieden 2 is een inrichtingsplan opgesteld. Op basis van het inrichtingsplan is een ruimtelijk plan opgesteld in de vorm van een ontwerp provinciaal inpassingsplan (PIP). Op 17 oktober 2023 hebben de Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel het ontwerp-PIP, samen met de Nota van Antwoord en overige bijlagen voor De Wieden 2 vastgesteld. Op 31 oktober 2023 heeft het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta het ontwerp-peilbesluit De Wieden 2 vastgesteld.

Terinzagelegging PIP en Peilbesluit

Het ontwerp-PIP De Wieden 2 ligt samen met het ontwerp-peilbesluit van donderdag 9 november 2023 tot en met woensdag 20 december 2023 ter inzage. In deze periode kan een ieder een zienswijze indienen op het ontwerp-PIP en het ontwerp-peilbesluit. Het ontwerp-PIP De Wieden 2, het ontwerp-peilbesluit, de Nota van Antwoord en overige bijlagen zijn digitaal beschikbaar via www.overijssel.nl/loket/ter-inzage(externe link) of via www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link) onder nummer NL.IMRO.9923.PIPWIEDENII-on01.

Het is ook mogelijk om de documenten op papier te bekijken. Dit kan (alleen op afspraak) op werkdagen tijdens kantooruren op de volgende locatie(s):

  • Gemeentehuis Steenwijkerland, Vendelweg 1, 8331 XE STEENWIJK
  • Gemeentehuis Zwartewaterland, Telvorenstraat 2, 8061 CB HASSELT
  • Provinciehuis Overijssel, Luttenbergstraat 2, 8012 EE ZWOLLE

Een zienswijze indienen

In de periode van donderdag 9 november 2023 tot en met woensdag 20 december 2023 kan tegen het ontwerp-PIP en het ontwerp-peilbesluit een zienswijze worden ingediend. Voor meer informatie hierover bezoek de website van de provincie Overijssel: www.overijssel.nl/loket/ter-inzage(externe link). De ontvangen zienswijzen worden doorgestuurd naar de desbetreffende bevoegde instantie die de zienswijzen betrekt bij de definitieve besluitvorming. Uw ingediende zienswijze wordt zorgvuldig beoordeeld. Bij nieuwe inzichten kan uw zienswijze leiden tot aanpassingen in het definitieve PIP en/of peilbesluit. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend, wordt geïnformeerd over hoe hiermee is omgegaan via het toezenden van de Nota van Antwoord.

Besluit en beroep

Als het PIP en het peilbesluit definitief zijn vastgesteld en de vergunningen zijn verleend, wordt dit door de provincie Overijssel bekendgemaakt. Het PIP, peilbesluit en de vergunningen liggen vervolgens 6 weken ter inzage voor beroep.

Beroep tegen die besluiten staat open voor:

  • een ieder die een zienswijze heeft ingediend, en
  • belanghebbenden (ongeacht of zij een zienswijze indienden).

Dit beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Op de besluiten is de Crisis- en herstelwet (Chw) van toepassing. Ingevolge artikel 1.6a van de Chw kunnen na afloop van de termijn voor het instellen van beroep geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd.

Herstellen en versterken kwetsbare natuur de Wieden

Voor een aantal deelgebieden in het Natura 2000-gebied De Wieden (Muggenbeet, Verbindingszone Wieden - Vollenhovermeer en Duinweg Leeuwte) is reeds een inrichtingsplan en PIP vastgesteld. De Provincie is nu gestart met de planuitwerking voor de uitvoering van de 2e fase. Daarbij gaat het om de deelgebieden Zomerdijk-Zwartsluis, Zomerdijk-Beukers, Doosje en Polder Giethoorn. Deze deelgebieden maken onderdeel uit van het PIP De Wieden 2. Om de natuurdoelstelling voor het gebied te realiseren wordt het waterschap gevraagd het waterpeil aan te passen. Op hoofdlijnen houden de maatregelen in dat de huidige situatie in de vier gebieden moeten worden omgevormd van agrarisch grasland naar moerasnatuur, en dat het waterpeil wordt verhoogd.

Provinciaal Inpassingsplan

De maatregelen die in De Wieden 2 moeten worden uitgevoerd voor Natura 2000-doelen hebben gevolgen voor de bestemming van gronden en/of het gebruik ervan. Het PIP is opgesteld omdat de maatregelen niet kunnen worden uitgevoerd op basis van het geldende bestemmingsplan. Een PIP is te vergelijken met een bestemmingsplan, maar dan op provinciaal niveau.

Peilbesluit

Voor het realiseren van de nieuwe inrichting in De Wieden 2, beschreven in het ontwerp-PIP, wordt het bestaande hoofdwatersysteem aangepast middels het ontwerp-peilbesluit. In de peilgebieden worden de oppervlaktewaterpeilen verhoogd. De peilverhoging is onderzocht en onderbouwd in het hydrologisch onderzoek. In de toelichting op het peilbesluit wordt beschreven hoe wordt omgegaan met hydrologische effecten. 

Meer informatie?

  • Voor vragen over de procedure of het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met Cees Ortelee, C.Ortelee@overijssel.nl, (038) 499 79 15.
  • Voor inhoudelijke vragen of vragen over het gebiedsproces kunt u terecht bij de projectleider voor De Wieden, de heer Gerco Dam, g.dam@overijssel.nl, 038 - 499 73 44.

Meer weten? Kijk ook op www.overijssel.nl/wiedenweerribben(externe link). Voor meer informatie over de ruimtelijke planvorming Natura 2000 en bijbehorende besluitvorming, verwijzen wij naar www.overijssel.nl/natura2000/aanpak-natura-2000/uitleg-pip(externe link).