Op 31 oktober 2023 stelde het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta het ontwerp-peilbesluit voor De Wieden 2 vast. Op 17 oktober 2023 hebben de Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel het ontwerp-PIP, samen met de Nota van Antwoord en overige bijlagen voor De Wieden 2 vastgesteld. Het ontwerp-PIP De Wieden 2 ligt samen met het ontwerp-peilbesluit van donderdag 9 november 2023 tot en met woensdag 20 december 2023 ter inzage.

De Wieden - Weerribben is in 2013 aangewezen als Natura 2000-gebied. Voor het deelgebied De Wieden 2 is een inrichtingsplan opgesteld. Op basis van het inrichtingsplan is een ruimtelijk plan opgesteld in de vorm van een ontwerp provinciaal inpassingsplan (PIP). 

Het ontwerp-PIP De Wieden 2 ligt samen met het ontwerp-peilbesluit van donderdag 9 november 2023 tot en met woensdag 20 december 2023 ter inzage. In deze periode kan een ieder een zienswijze indienen op het ontwerp-PIP en het ontwerp-peilbesluit. Het ontwerp-PIP De Wieden 2, het ontwerp-peilbesluit, de Nota van Antwoord en overige bijlagen zijn digitaal beschikbaar via www.overijssel.nl/loket/ter-inzage(externe link) of via www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link) onder nummer: NL.IMRO.9923.PIPWIEDENII-on01

Het is ook mogelijk om de documenten op papier te bekijken. Dit kan (alleen op afspraak) op werkdagen tijdens kantooruren op de volgende locatie(s):

  • Gemeentehuis Steenwijkerland, Vendelweg 1, 8331 XE Steenwijk
  • Gemeentehuis Zwartewaterland, Telvorenstraat 2, 8061 CB Hasselt
  • Provinciehuis Overijssel, Luttenbergstraat 2, 8012 EE Zwolle

Besluit en beroep

Als het PIP en het peilbesluit definitief zijn vastgesteld en de vergunningen zijn verleend, wordt dit door de provincie Overijssel bekendgemaakt. Het PIP, peilbesluit en de vergunningen liggen vervolgens 6 weken ter inzage voor beroep.

Beroep tegen die besluiten staat open voor:

  • een ieder die een zienswijze heeft ingediend, en
  • belanghebbenden (ongeacht of zij een zienswijze indienden).

Dit beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Op de besluiten is de Crisis- en herstelwet (Chw) van toepassing. Ingevolge artikel 1.6a van de Chw kunnen na afloop van de termijn voor het instellen van beroep geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd.