Het algemeen bestuur van het waterschap heeft in de vergadering van 27 juni 2023 in meerderheid ingestemd met de uitgangspunten voor de kostentoedelingsverordening watersysteembeheer 2024. Deze ontwerpverordening ligt nu 6 weken ter inzage, van 12 juli tot en met 23 augustus. Iedereen kan reageren.  

Na de ter inzage legging bespreekt het algemeen bestuur begin september de ingebrachte reacties. Hierna kan worden besloten om de nieuwe kostentoedelingsverordening al dan niet aangepast vast te stellen.

Belangrijkste wijzigingen

In de kostentoedelingsverordening legt het algemeen bestuur vast hoe de kosten van het watersysteembeheer worden verdeeld over de belastingcategorieën ingezetenen (inwoners), gebouwd, natuur en (overig) ongebouwd. De kosten voor watersysteembeheer bedragen in 2023 ca. 93 miljoen euro.

Hieronder staan de nieuwe en de bestaande verdeling van de kosten naast elkaar:

CategorieNieuwBestaand
Ingezetenen35%35%
Gebouwd49,38%47,98%
Ongebouwd15,24%16,65%
Natuur0,38%0,37%

Omdat de kosten van watersysteembeheer oplopen gaat de waterschapsbelasting sowieso voor iedereen omhoog. Daarnaast wordt de verdeling van de kosten in de nieuwe verordening aangepast. Door deze nieuwe verdeling gaan eigenaren van gebouwen evenals eigenaren van natuur iets meer betalen. Eigenaren van landbouwgronden gaan ten opzichte van de huidige verdeling iets minder betalen.Het gaat hier om de watersysteemheffing, waarvan de opbrengst wordt ingezet voor veilige dijken en voor voldoende en schoon oppervlaktewater. En dus niet om de zuiveringsheffing, waarvan de opbrengst wordt ingezet voor het zuiveren van water dat via de riolering woningen of bedrijven verlaat.

Verdeelsleutel

In de Waterschapswet wordt bepaald hoe de watersysteemheffing over de verschillende categorieën moet worden verdeeld. Eerst wordt het percentage bepaald dat de inwoners per huishouden voor hun rekening moeten nemen. Dat gebeurt op basis van inwonerdichtheid in het gebied van het waterschap. Dat percentage blijft in de nieuwe verordening ongewijzigd. Daarna wordt het aandeel bepaald voor de drie andere categorieën, te weten: gebouwd (grote stijging), ongebouwd (grote daling) en natuur (kleine stijging).Deze laatste verdeling is op basis van de economische waarde. De verdeelsleutel voor die vier genoemde groepen legt het waterschap vast in de zogenoemde “Kostentoedelingsverordening” welke minimaal één keer per 5 jaar wordt herzien. Het bestuur kan besluiten om de verdeling eerder te wijzigen als daar, rekening houdende met de wettelijke uitgangspunten, aanleiding toe is.

Omdat de verdeelsleutel gebaseerd is op de onderlinge waardeverhoudingen is er vanwege de sterke WOZ-waarde ontwikkeling in de afgelopen 2 jaar bij gebouwd een verschuiving van het aandeel in de kosten zichtbaar van ongebouwd naar gebouwd & natuur. Deze economische waarde heeft het waterschap laten onderzoeken en daaruit komt de nieuwe verdeling die vanaf 2024 zal worden gebruikt.

In de ontwerp-kostentoedeling is verder geregeld dat:

  • Buitendijks gelegen gebouwd en ongebouwd een korting krijgt van 75%
  • Voor verharde openbare wegen een toeslag geldt van 100%
  • Inwoners/ingezetenen de kosten van kwijtschelding betalen

Definitieve vaststelling door het algemeen bestuur is de laatste stap in het proces om in januari 2024 volgens de nieuwe verdeelsleutel te gaan werken. 

Meer informatie