Wat als ik afvalwater wil lozen in oppervlaktewater, riolering of in de bodem? Lees hier of u een melding moet doen en waar u die melding moet doen.

Is het waterschap bevoegd gezag?

Bij het lozen wordt onderscheid gemaakt in directe lozingen en indirecte lozingen.
Directe lozingen zijn lozingen in oppervlaktewater of lozingen rechtstreeks op een zuiveringstechnisch werk (bv rioolgemaal, persleiding van het waterschap etc.). Deze lozingen vallen onder de Waterwet waarvoor het waterschap het bevoegd gezag is. Indirecte lozingen zijn lozingen in een vuilwaterriool of een hemelwaterriool waarvoor de gemeente of provincie het bevoegd gezag is op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Voor lozingen in de bodem is de gemeente het bevoegd gezag

Voor particulieren

Als u water loost in oppervlaktewater, bodem of riolering en er is géén sprake van een bedrijfsinrichting (volgens artikel 1.1 Wet milieubeheer), dan kan voor u een meldingsplicht gelden volgens het Besluit lozen buiten inrichtingen.

Bent u een particulier en wilt u enkel huishoudelijk afvalwater lozen in oppervlaktewater dan geldt voor u een meldingsplicht volgens het Besluit lozing afvalwater huishoudens. U kunt een melding doen via:

Formulier besluit lozing afvalwater huishoudens

Voor bedrijven

Als u water loost in oppervlaktewater, bodem of riolering vanuit een bedrijfsinrichting (zie artikel 1.1 Wet milieubeheer) dan geldt voor u een meldingsplicht volgens het Activiteitenbesluit milieubeheer. De melding kunt u doen via  www.aimonline.nl.

Meer informatie over regelgeving voor lozingen in oppervlaktewater, bodem en riolering vindt u in het Handboek water (www.infomil.nl). U kunt een melding doen via:

Formulier besluit lozen buiten inrichtingen