Op verzoek van Staatsbosbeheer verlaagt Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) de komende jaren het waterpeil in natuurgebied Wetering Oost. Dat is nodig, omdat door vraat van ganzen planten verdwijnen. Door tijdelijk het waterpeil te verlagen, worden minder ganzen verwacht. Daardoor kan de groei van planten, zoals riet en lisdodden, zich herstellen en uitbreiden. Staatsbosbeheer houdt samen met het waterschap de ontwikkeling nauwkeurig in de gaten. Het natuurgebied blijft te allen tijde inzetbaar voor opvang van water.

Na rietgroei weer hoger water

Het gebied valt voor een groot deel droog, toch blijft een plas in het midden van het terrein behouden. De moerasvogels in de omgeving kunnen uitwijken naar natuurgebied Wetering West waar het waterpeil onveranderd blijft en een uitgebreide moerasbegroeiing is

Als na een paar jaar Wetering Oost weer voldoende begroeid is met riet- en moerasvegetatie wordt het waterpeil weer verhoogd en kan het door de invloed van neerslag en verdamping weer fluctueren.

Door ganzen uitgetrokken lisdodden en mattenbies. Vaak worden alleen de wortels opgegeten

Ganzen zijn planteneters en vinden riet erg lekker. Met name riet dat in het water staat. Vooral in natuurgebied Wetering Oost zijn er veel ganzen het hele jaar aanwezig. Daardoor neemt de natuur daar sterk af. Rietvelden worden kleiner of verdwijnen en de oppervlakte open water wordt steeds groter. Zonder verlaging van het waterpeil is de verwachting dat over een aantal jaren het gebied helemaal kaal is gegeten.