Indien u uw aanslag zuiveringsheffing en/of watersysteemheffing ingezetenen niet kunt betalen, kunt u hiervoor kwijtschelding aanvragen. Of u in aanmerking komt voor kwijtschelding, hangt af van uw persoonlijke en financiële omstandigheden (zoals inkomen, vermogen en woonlasten).

Heffen en innen van waterschapsbelasting

Het heffen en innen van de waterschapsbelasting wordt gedaan door het gemeenschappelijk belastingkantoor GBLT. Voor kwijtschelding, bezwaarschriften op de belastingaanslag en aanslag watersysteemheffing kunt u dan ook bij hen terecht.

Via www.gblt.nl vindt u een dienstverleningshandvest. In dit handvest staat beschreven wat u van het GBLT kunt verwachten.