Indien u uw aanslag zuiveringsheffing en/of watersysteemheffing ingezetenen niet kunt betalen, kunt u hiervoor kwijtschelding aanvragen. Of u in aanmerking komt voor kwijtschelding, hangt af van uw persoonlijke en financiële omstandigheden (zoals inkomen, vermogen en woonlasten).