Op woensdagavond 3 april 2024 houden de vertegenwoordigers van de bewoners- en belangenorganisaties en samenwerkende overheden een inloopavond over de concept-gebiedsvisie voor het landelijk gebied tussen Zwolle, Staphorst, Dalfsen en Hasselt, het gebied rond Hessenpoort, ten noorden van de Vecht. 

De locatie is Kulturhus De Spil, Koningin Julianalaan 10, 7711 KK Nieuwleusen. Vanaf 19.00 uur tot 22.00 uur is er een informatiemarkt. Tijdens de inloop van 3 april a.s. willen we informeren en reacties ophalen. Vervolgens wordt de gebiedsvisie afgerond.

Waarom een gebiedsvisie? 

Uitbreiding van het industrieterrein Hessenpoort, het plaatsen van windmolens, woningbouw, mogelijk een railterminal, veranderingen in de landbouw en zoveel meer. Er komt veel af op inwoners, ondernemers en gebruikers in het landelijk gebied ten noorden van de Vecht.  Dit heeft invloed op de leefbaarheid. Het gebied valt binnen vier gemeenten: Zwolle, Staphorst, Dalfsen en Zwartewaterland. Deze  overheden, en ook de provincie Overijssel en het waterschap Drents Overijsselse Delta, maken hier hun afwegingen. Er is behoefte aan een overkoepelende ruimtelijke gebiedsvisie voor het gebied. Zes bewoners- en belangenorganisaties hebben in 2022 aan de overheden gevraagd de regie op de ontwikkeling van het gebied te nemen én om daarbij de bewoners, ondernemers en gebruikers meteen te betrekken. 

Hoe zijn we tot de gebiedsvisie gekomen?

In 2023 zijn de belangen- en bewonersorganisaties, provincie, gemeenten en het waterschap samen gestart met het opstellen van een gebiedsvisie. In een aantal werkplaatsen is gewerkt aan de inhoud van de gebiedsvisie. 

Waar staan we nu met de gebiedsvisie? 

Na een eerdere inloopbijeenkomst op 12 december 2023 zijn voor een aantal thema’s principes benoemd voor de gewenste toekomstige ruimtelijke ontwikkeling. Die zijn opgenomen in een concept- gebiedsvisie. Deze wordt de komende tijd besproken met bestuurders en vertegenwoordigers van bewonersorganisaties. Om de problemen aan te pakken zetten we in op vier kernpunten: 

  • Maak keuzes - niet alles kan samengaan.
  • Een landschappelijk casco als basis, en water en bodem sturend.
  • Behoud van het agrarisch gebied met toekomstperspectief.
  • Ordenen door middel van clusteren.

De concept-gebiedsvisie is vastgesteld op hoofdthema’s, met een aantal opmerkingen.