Inwoners en bedrijven gebruiken water op allerlei manieren. Denk aan varen op het water, wonen aan het water, water om machines te koelen en natuurlijk het drinken van water. Schoon oppervlaktewater is belangrijk voor ons allemaal. In Nederland zijn afspraken gemaakt om vervuiling van het oppervlaktewater tegen te gaan. Het waterschap draagt zorg voor het naleven van die afspraken.

Niet elk bedrijf kan elk jaar opnieuw worden gecontroleerd, daarom stelt het waterschap jaarlijks een uitvoeringsprogramma op. Handhavers van het waterschap controleren aan de hand van het uitvoeringsprogramma of lozingen voldoen aan de voorschriften en geven de bevindingen door aan het betreffende bedrijf.

Als er sprake is van een overtreding dan stelt het waterschap de ernst van de overtreding en de daarbij horende sancties vast. Dat gebeurt aan de hand van de landelijke sanctiestrategie. De overtreder wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van de overtreding en de eventueel te nemen maatregelen om deze ongedaan te maken. Afhankelijk van de overtredingsituatie voert de handhaver altijd een hercontrole uit.

Handhavers

De handhavers zijn door het dagelijks bestuur aangewezen als toezichthouder. Zij dragen tijdens hun werkzaamheden altijd een legitimatiebewijs bij zich. De handhaver mag plaatsen betreden, zaken onderzoeken en inlichtingen en/of inzage in zakelijke gegevens vorderen. Van deze bevoegdheden maakt hij alleen gebruik indien dit redelijkerwijs nodig is.

Sancties en boetes

Bij minder ernstige overtredingen wordt alleen een waarschuwing en een hersteltermijn gegeven. Bij ernstige overtredingen volgt een bestuursrechtelijk en/of strafrechtelijk optreden. Door de bestuurlijke strafbeschikking kan het waterschap voor eenvoudige strafbare feiten direct een strafrechtelijke boete opleggen. De buitengewone opsporingsambtenaren (BOA) van het waterschap zijn bevoegd de boete uit te vaardigen. De boete wordt geïnd door het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Zware overtredingen worden op de oude manier via een proces-verbaal afgehandeld.