Om onze projecten te realiseren, is meestal ruimte en of grond nodig. In andere gevallen bezitten we grond  die juist niet meer nodig is voor de waterschapstaken. Op deze pagina leest u hoe het waterschap omgaat met het aankopen, verkopen en beheren van gronden.

Grondbeleid

In ons grondbeleid wordt inzicht gegeven in de wijze waarop enerzijds met verwerving van grond en anderzijds met de eigendom moet worden omgegaan. Het waterschap heeft in totaal ca. 4500 hectare eigendom in het kader van de wettelijke en maatschappelijke taakuitoefening. Grondbezit heeft voordelen, maar brengt ook verplichtingen met zich mee. Vanwege de omvang van het bezit, de maatschappelijke positie van het waterschap en de doelstelling, is een goed en helder grondbeleid een vereiste. Hier leest u ons grondbeleid 2020. Het grondbeleid is nader uitgewerkt in de handleiding grondbeleid.

Aankoop

Voor de realisatie van een project is meestal grond nodig. Bijvoorbeeld voor een waterberging, een nieuwe waterloop of een natuurvriendelijke oever. Hiervoor gaan we in gesprek met eigenaren om de verschillende manieren van grondverwerving te bespreken. Het waterschap heeft een voorraad grond die kan worden ingezet als ruilgrond in het gebied. Het ruilen van grond maakt de waterdoelen haalbaar en draagt bij aan een doelmatige verkaveling ten behoeve van de landbouw.

Verkoop

Soms verkoopt het waterschap gronden die bijvoorbeeld als ruilgrond zijn aangekocht. Bij dijken wordt in principe niets verkocht. Meestal geldt een 'Ja, mits...' beleid. Dit houdt o.a. in dat grond verkocht kan worden als het waterschap ook na de verkoop zijn taak onbelemmerd kan blijven uitvoeren.

Beheer

Voor de realisatie van projecten kunnen we sommige gronden tijdelijk in gebruik geven aan derden. Dat kan door pacht of huur. Wilt u op de hoogte blijven van aankoop, verkoop of beheer van gronden door uw waterschap? Stuur dan een mail naar grondzaken@wdodelta.nl.

Wanneer u een onderhoudspad in gebruik heeft die in eigendom is van Waterschap Drents Overijsselse Delta, dan kunnen wij voor bepaalde gedeelten een bruikleenovereenkomst (onder voorwaarden, zie pdf bestand) met u afsluiten. Middels deze link kunt u uw interesse kenbaar maken. Mocht u vragen hebben over het afsluiten van een bruikleenovereenkomst, dan kunt u een email sturen naar bruikleen@wdodelta.nl