Om onze projecten te realiseren, is meestal ruimte en of grond nodig. In andere gevallen bezitten we grond  die juist niet meer nodig is voor de waterschapstaken. Op deze pagina leest u hoe het waterschap omgaat met het aankopen, verkopen en beheren van gronden.

Grondbeleid

In ons grondbeleid wordt inzicht gegeven in de wijze waarop enerzijds met verwerving van grond en anderzijds met de eigendom moet worden omgegaan. Het waterschap heeft in totaal ca. 4500 hectare eigendom in het kader van de wettelijke en maatschappelijke taakuitoefening. Grondbezit heeft voordelen, maar brengt ook verplichtingen met zich mee. Vanwege de omvang van het bezit, de maatschappelijke positie van het waterschap en de doelstelling, is een goed en helder grondbeleid een vereiste. Hier leest u ons grondbeleid 2020. Het grondbeleid is nader uitgewerkt in de handleiding grondbeleid.

Aankoop

Voor de realisatie van een project is meestal grond nodig. Bijvoorbeeld voor een waterberging, een nieuwe waterloop of een natuurvriendelijke oever. Hiervoor gaan we in gesprek met eigenaren om de verschillende manieren van grondverwerving te bespreken. Het waterschap heeft een voorraad grond die kan worden ingezet als ruilgrond in het gebied. Het ruilen van grond maakt de waterdoelen haalbaar en draagt bij aan een doelmatige verkaveling ten behoeve van de landbouw.

Verkoop

Soms verkoopt het waterschap gronden die bijvoorbeeld als ruilgrond zijn aangekocht. Bij dijken wordt in principe niets verkocht. Meestal geldt een 'Ja, mits...' beleid. Dit houdt o.a. in dat grond verkocht kan worden als het waterschap ook na de verkoop zijn taak onbelemmerd kan blijven uitvoeren.

Beheer

Pacht of huur

Het waterschap kan, vóór de realisatie van projecten, sommige gronden tijdelijk in gebruik geven aan derden door pacht of huur. Ook kunnen er o.a. dijkpercelen onder voorwaarden tijdelijk worden verpacht of verhuurd. De publicatie van de percelen die we voornemens zijn te verpachten of verhuren kunt u inzien via officiëlebekendmakingen.nl(externe link).

U kunt zich hier abonneren(externe link) zodat u automatisch een e-mail ontvangt als er een publicatie gedaan wordt die aan uw zoekcriteria voldoet.

Als u belangstelling heeft voor één of meerdere percelen dient u, binnen de in de publicatie gestelde reactietermijn, uw interesse aan ons kenbaar te maken door een pacht- of huurovereenkomst aan te vragen. De reactietermijn is gesloten, u kunt op dit moment geen pacht- of huurovereenkomst aanvragen.

Bij meerdere geschikte kandidaten, vindt er een selectie plaats op basis van beleidsmatige afwegingen van diverse aard. Denk aan de taak en doelstelling van het waterschap, duurzaamheid en milieudoelstellingen, ingenomen grondposities, maar bijvoorbeeld ook de ligging van de onroerende zaak, bestaande aanspraken en/of historie. Blijven er na voornoemde selectie meerdere geschikte kandidaten over, dan zal een loting plaatsvinden en worden alle geïnteresseerden hiervan in kennis gesteld.

Als we een pacht- of huurovereenkomst met u aangaan moet ieder persoon (particulier, maat of vennoot) afzonderlijk digitaal kunnen ondertekenen. Daarom vragen we bij het invullen van het formulier om uw unieke e-mailadres en mobiele telefoonnummer zodat ieder persoon de te ondertekenen pacht- of huurovereenkomst in de e-mail ontvangt en per mobiele telefoon een sms-code krijgt om deze overeenkomst digitaal te ondertekenen. Mocht u vooraf toch nog vragen hebben over het afsluiten van een pacht- of huurovereenkomst, dan kunt u een e-mail sturen naar beheergrondzaken@wdodelta.nl

Bruikleen

Wanneer u een onderhoudspad in gebruik heeft die in eigendom is van Waterschap Drents Overijsselse Delta, dan kunnen wij voor bepaalde gedeelten een bruikleenovereenkomst (onder voorwaarden, zie pdf bestand) met u afsluiten.

Vraag een bruikleenovereenkomst aan

Mocht u vragen hebben over het afsluiten van een bruikleenovereenkomst, dan kunt u een e-mail sturen naar bruikleen@wdodelta.nl.