Bestuurders van de Drentse gemeenten, waterschappen en de provincie hebben vandaag in het gemeentehuis van Emmen hun handtekening gezet onder de Drentse Aanpak Ondermijning. Ze spreken hiermee de intentie uit om op het gebied van ondermijning nauw samen te werken en aan de slag te gaan met 28 specifieke ambities op het gebied van bewustwording, informatiepositie, regelgeving, weerbaarheid en communicatie.

  Criminelen zijn vindingrijk en steeds op zoek naar nieuwe gelegenheden voor financieel gewin. Ze trekken zich daarbij niets aan van gemeentegrenzen. Burgemeester van Oosterhout van Emmen is voor de Drentse Aanpak Ondermijning de bestuurlijk portefeuillehouder. Hij vindt het van groot belang dat overheden samen optrekken in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit. “Gezamenlijk kunnen we ondermijning efficiënter en effectiever aanpakken. Het stelt ons in staat maatregelen te treffen om te voorkomen dat we ondermijnende criminaliteit ongewild faciliteren. De aanpak van ondermijning is een brede maatschappelijke opgave.”

  Misbruik

  In toenemende mate wordt duidelijk wat de gevolgen zijn van ondermijnende criminaliteit voor onze samenleving. Vele criminelen maken misbruik van maatschappelijke structuren waardoor onze rechtsstaat wordt ondermijnd. Deze vorm van criminaliteit maakt slachtoffers onder de meest kwetsbaren. Zo worden jongeren geronseld voor criminele activiteiten en mensen die zorg nodig hebben, ontvangen deze niet en worden soms ook nog uitgebuit. Het harde en nietsontziende verdienmodel van de georganiseerde criminaliteit maakt veel slachtoffers.

  Drentse Aanpak Ondermijning

  In de intentieverklaring Drentse Aanpak Ondermijning zijn 28 ambities opgenomen, onderverdeeld in de thema’s bewustwording, informatiepositie, regelgeving, weerbaarheid en communicatie. Het behalen van deze ambities gaat in nauwe samenwerking met het Regionaal Informatie en Expertisecentrum (RIEC) Noord-Nederland en de Regionale Uitvoeringdienst Drenthe (RUDD). Voorbeelden van waar betrokken organisaties op korte termijn mee aan de slag gaan:

  • De ondermijningsbus gaat naar alle Drentse gemeenten om inwoners bewust te maken van ondermijning.
  •  Provinciaal gaan we het project ‘samen sterk voor een veilig buitengebied’ uitrollen, waarin agrariërs worden bezocht en informatiebijeenkomsten worden georganiseerd.
  • Er worden gerichte bewustwordingssessies georganiseerd voor medewerkers van de deelnemende organisaties. Bijvoorbeeld op het gebied van Mensenhandel en Zorgcriminaliteit.
  • Alle gemeenten, waterschappen en provincie zorgen voor een intern meldpunt waar medewerkers signalen van ondermijning kunnen doorgeven. Ook zoeken zij aansluiting bij een platform (zoals Meldpunt Misdaad Anoniem) waar burgers meldingen over ondermijning kunnen doorgeven.
  • We gaan alle toezichthouders en BOA’s in Drenthe trainen in de aanpak van ondermijning.
  • Alle gemeenten zorgen voor een geactualiseerd Damoclesbeleid waardoor panden waarin drugs aanwezig is, gesloten kunnen worden.
  • We gaan regionaal samenwerken bij het opzetten en uitvoeren van controles.

  Vermoedt u criminele activiteiten in uw buurt?

  Bel met de politie 0900-8844 (geen spoed) of 112 (spoed). Of meld anoniem uw vermoedens op Meld Misdaad Anoniem.