Dijken beschermen ons tegen hoogwater. Als dijkwachter zorgt u dat wij op tijd maatregelen nemen, als dat nodig is.

Word ook dijkwacht

Dijkwachten zijn vrijwilligers die helpen als er hoog water is. Ze bewaken dan de dijken die onder druk staan. Zo kunnen we op tijd maatregelen nemen. Onmisbaar!

Meld u aan als dijkwacht

Wat doet een dijkwachter?

Hoogwater is een bedreiging voor onze dijken. En dus voor de inwoners van ons gebied. De dijkwachter heeft een serieuze taak: Het bewaken van de dijken tijdens de dreiging van hoogwater. De dijkwachter meldt afwijkingen die mogelijk een risico vormen voor de waterveiligheid. Alle waargenomen afwijkingen worden door hen gemeld en geregistreerd. De melding moet volledig zijn, zodat een goede diagnose kan worden gedaan. Na de diagnose volgt een beoordeling. Wanneer dat nodig blijkt, wordt mogelijk een (nood)maatregel getroffen. De crisisorganisatie stuurt de vrijwillige dijkwachters aan, beoordeelt meldingen en zet dijkwachters in waar nodig om een noodmaatregel te treffen.

Wanneer is de dijkwachter nodig?

Tijdens een dreiging van hoog buitenwater kan de vrijwilliger elk moment worden opgeroepen, ongeacht tijdstip en dag. Dit geldt ook voor zon- en feestdagen. Van de vrijwilliger wordt verwacht dit te bespreken met zijn/haar naaste omgeving (werk en gezin). Er wordt vanuit gegaan dat de vrijwilliger zijn/haar uiterste best doet een oproep op te volgen. Voor de dijkwachter is het mogelijk over het tijdstip van de inzet te overleggen.

De opleiding

Als vrijwilliger krijg je een opleiding om je rol als dijkwachter goed in te kunnen vullen en begeleiding bij de uitvoering van je activiteiten. De training bestaat uit een dagdeel theorie en een dagdeel praktijk. Regelmatig wordt  de mogelijkheid geboden om zich verder te bekwamen in zowel kennis als vaardigheden en jaarlijks worden er oefeningen georganiseerd. Daarnaast heeft WDODelta een informatieve podcast serie speciaal voor de vrijwilligers en krijgt elke vrijwilliger het zogenaamde ‘rode boekje’ wat vol staat met informatie.

Wat is de vergoeding?

De dijkwachter ontvangt een vrijwilligersvergoeding volgens afspraak.  De vergoedingen die verstrekt worden, zijn:

  • Opleiding, training en oefening 51 euro per dagdeel.
  • Inzet bij hoog buitenwater 29 euro per uur.
  • Reiskosten vergoeding: eigen auto 0,33 euro per km, openbaar vervoer. 0,19 euro per km
  • Telefoonkosten in overleg met WDODelta

Wat kun je van ons verwachten?

We leggen wederzijdse afspraken vast in een overeenkomst. Je krijgt scholing en begeleiding en informatie over WDODelta. Je bent verzekerd voor ongevallen en schade tijdens de werkzaamheden. Je ontvangt werkkleding volgens afspraak.

Wat verwachten wij van de vrijwilliger?

  • Is ten minste 16 jaar oud.
  • Is fysiek in staat de taak ook onder zware weersomstandigheden uit te kunnen voeren.
  • Er is geen uiterste leeftijdsgrens. Wij verwachten dat iedere vrijwilliger zelf verantwoording neemt voor zijn/ haar deelname. Wanneer WDODelta twijfels heeft over de deelname wordt dit met hem/haar besproken
  • Neemt minimaal deel aan: 
    • 1 keer per twee jaar een bijeenkomst (scholing of training of oefening)

Hulpmiddelen en kleding

Aan de vrijwilliger worden de hulpmiddelen en/of kleding ter beschikking gesteld, namelijk een  dijkwachtjas, portofoon, zaklamp, meetlint, veiligheidslijn met gordel, prikstok, rugzak. De dijkpostcoördinator ontvangt daarnaast een laptop. Deze hulpmiddelen blijven eigendom van WDODelta en dient de vrijwilliger na beëindiging van de werkzaamheden in te leveren. De vrijwilliger gaat zorgvuldig om met de ter beschikking gestelde middelen en kleding. Hij/zij gebruikt de ter beschikking gestelde middelen en kleding alleen tijdens inzet voor WDODelta. Ingeval van beschadiging verlies of diefstal van middelen of kleding meldt de vrijwilliger dit onmiddellijk bij zijn/haar begeleider. De dijkwachter levert de dijkwachtjas bij beëindigen als vrijwilliger weer in bij WDODelta.

Meer informatie

Natuurlijk heeft u als vrijwilliger recht op vergoeding en verzekering. Hoe het precies zit, leest u in de voorwaarden. Deze kan u opvragen via dijkbewaking@wdodelta.nl. Ook andere vragen over dijkwacht mag u naar dat emailadres sturen. Onze contactpersoon is Freddie Schutte.