De rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) van Dalfsen wordt al enige jaren te zwaar belast met de afvoer van afvalwater en regenwater. Door waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) en de gemeente Dalfsen is onderzocht met welke maatregelen knelpunten opgelost kunnen worden. Om tot een zo effectief maatregelenpakket te komen hebben zij het project ‘Convenant maatregelen Optimalisatie Afvalwatersysteem (OAS) Dalfsen’ gestart. De focus ligt hierbij op oplossingen voor de lange termijn. In het project is niet alleen aandacht voor de hoeveelheid (kwantiteit) water maar ook voor de kwaliteit van het oppervlakte water.

Wethouder van Leeuwen: “Samen met WDODelta werken we eraan dat de rioolzuiveringsinstallatie van Dalfsen de aanvoer van afvalwater weer optimaal kan verwerken en werken we samen ook aan ruimte voor toekomstige groei. Daarbij wordt onder meer ingespeeld op ontwikkelingen die in de omgeving van de gemeente spelen, bijvoorbeeld bij de N377. Wat heel fijn is voor ons allemaal; deze aanpassingen leveren de samenleving een flinke besparing op!” Hans Wijnen, lid Dagelijks Bestuur Waterschap Drents Overijsselse Delta, vult aan: “Vanuit het onderzoek merkten we dat er steeds meer regenwater afgevoerd werd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Dit drukt op de capaciteit van de zuivering terwijl regenwater meestal van dusdanige kwaliteit is dat het helemaal niet gezuiverd hoeft te worden, zonde van de capaciteit en de energie. De uitkomst van het onderzoek is dat er op vier locaties regenwater wordt afgekoppeld van de riolering. Hiermee wordt voorkomen dat schoon water naar de zuivering gaat en wordt het lokaal vastgehouden in de watergangen, vijvers en plassen. Op langer termijn geeft het robuustheid in het watersysteem en zorgt het voor goede waterkwaliteit.”

Optimalisatiestudie

In 2017 is door WDODelta een Optimalisatiestudie Afvalwatersysteem (OAS) uitgevoerd binnen de zuiveringskring Dalfsen. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat maatregelen nodig zijn om een toestroom van afvalwater naar de rwzi te verlagen om zo de werking te kunnen garanderen. Om te komen tot oplossingen zijn meerdere aanvullende studies uitgevoerd. In deze studies zijn maatregelen voorgesteld om de afvoer naar de rwzi te verkleinen. Bijvoorbeeld door het stimuleren van het afkoppelen van regenwater. Als de overbelasting op de rwzi uitsluitend op het zuiveringsterrein wordt aangepakt, kan dat alleen met de aanleg van een nabezinktank (kosten ± EUR 3 miljoen). Hierdoor wordt het nogmaals door het systeem van zuivering geleidt wat een optimalere kwaliteit van het water opleverd.

Een veel goedkoper alternatief zijn aanpassingen aan het rioleringssysteem van de gemeente. Hierbij valt te denken aan het VGS 2.0 systeem (Verbeterd Gescheiden Stelsel). Een VGS 2.0 is een geoptimaliseerde versie van het VGS dat schoon water lokaal loost in het oppervlaktewater en vies water naar de rwzi stuurt. Daarnaast bevinden zich in de gemeente Dalfsen een aantal riool overstorten waar kwaliteitsknelpunten zijn, die zullen ook opgepakt worden of zijn al aangepast. Voorbeelden hiervan zijn de Vossersteeg in Dalfsen en de al eerder aangepakte Hulsterplas in Nieuwleusen.

Met deze maatregelen is een totale kostenpost van EUR 417.800,- gemoeid. Dit is beduidend lager dan de ± EUR 3 miljoen voor de kosten alleen op het zuiveringsterrein. Hierdoor worden kosten en dure investeringen vermeden en problemen lokaal aangepakt en opgelost.