Op deze pagina vindt u de begroting en de jaarrekening van Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Begroting 

Elk najaar stelt ons algemeen bestuur de begroting en de belastingtarieven voor het nieuwe jaar vast. In de begroting staat wat we met het geld gaan doen. Omdat we al ons werk moeten doen met het belastinggeld, zijn de tarieven die gebruikt worden voor de aanslag afhankelijk van de begroting. Een aantal maanden daarvoor wordt een begrotingsbrief opgesteld. In die brief  worden de uitgangspunten voor de volgende begroting in de meerjarenraming vastgesteld. De begrotingsbrief laat zien dat de meerjarenbegroting fors stijgt voor wat betreft de uitgaven. Een speciale werkgroep, zoekt in opdracht van het dagelijks bestuur naar bezuinigingsmaatregelen. De begroting 2021-2024 wordt in november 2020 door het AB vastgesteld.

Inzage begroting en meerjarenraming

De begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 zijn vanaf 3 november 2020, voor twee weken in te lezen. Het document ligt ter inzage op het hoofdkantoor van het waterschap in Zwolle, maar is ook hier te downloaden en te bekijken.

Een ieder kan gedurende deze twee weken zijn of haar reactie op de begroting kenbaar maken aan het dagelijks bestuur van het waterschap. Via een brief naar postbus 60, 8000 AB Zwolle. Wilt u uw vraag mondeling toelichten? Dan kunt u dit in deze brief aangeven en krijgt u hier de gelegenheid voor.

Downloads

Eerste Bestuursrapportage 2021

Deze bestuursrapportage biedt het inzicht, dat de financiële en beleidsinhoudelijk voortgang in het boekjaar 2021 niet leidt tot een wezenlijke wijziging van de begroting 2021.

Downloads

Jaarstukken

In de jaarstukken kunt u lezen hoe het belastinggeld daadwerkelijk in een vorig jaar is uitgegeven, en welke maatregelen zijn bereikt, vertraagd of niet gerealiseerd.

Downloads

Meer informatie

Heeft u gevonden wat u zocht?