Op deze pagina vindt u de begroting en de jaarrekening van Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Begroting 

Elk najaar stelt ons algemeen bestuur de begroting en de belastingtarieven voor het nieuwe jaar vast. In de begroting staat wat we met het geld gaan doen. Omdat we al ons werk moeten doen met het belastinggeld, zijn de tarieven die gebruikt worden voor de aanslag afhankelijk van de begroting. Een aantal maanden daarvoor wordt een begrotingsbrief opgesteld. In die brief  worden de uitgangspunten voor de volgende begroting in de meerjarenraming vastgesteld. De begrotingsbrief laat zien dat de meerjarenbegroting fors stijgt voor wat betreft de uitgaven. Een speciale werkgroep, zoekt in opdracht van het dagelijks bestuur naar bezuinigingsmaatregelen. De begroting 2021-2024 wordt in november 2020 door het AB vastgesteld.

Inzage begroting en meerjarenraming

De begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 zijn vanaf 3 november 2020, voor twee weken in te lezen. Het document ligt ter inzage op het hoofdkantoor van het waterschap in Zwolle, maar is ook hier te downloaden en te bekijken.

Een ieder kan gedurende deze twee weken zijn of haar reactie op de begroting kenbaar maken aan het dagelijks bestuur van het waterschap. Via een brief naar postbus 60, 8000 AB Zwolle. Wilt u uw vraag mondeling toelichten? Dan kunt u dit in deze brief aangeven en krijgt u hier de gelegenheid voor.

Downloads

Eerste Bestuursrapportage 2020

Deze bestuursrapportage biedt het inzicht, dat de financiële en beleidsinhoudelijk voortgang in het boekjaar 2019 niet leidt tot een wezenlijke wijziging van de begroting 2020.

Veel aandacht gaat uit naar het inventariseren van de gevolgen van de coronacrisis. Daaruit blijkt dat die gevolgen groot kunnen zijn, maar tegelijkertijd zijn zij nu nog met veel onzekerheid omgeven.

Downloads

Jaarrekening

In de jaarrekening kunt u lezen hoe het belastinggeld daadwerkelijk in een vorig jaar is uitgegeven. De jaarrekening 2019 die door het bestuur wordt vastgesteld bevat een vergelijking met de begroting 2019 en met de jaarrekening 2018.

Downloads

Meer informatie

Heeft u gevonden wat u zocht?