Zoeken
Kaart
Lijst

Zoek

Projectenkaart

Nadeelcompensatie en overige schadekwesties

Nadeelcompensatie

In het eerste geval, als u schade lijdt als gevolg van de uitvoering van een besluit van het waterschap, kunt u een verzoek om nadeelcompensatie indienen. Bijvoorbeeld: u lijdt vernattingsschade als gevolg van een peilopzetting na een daartoe genomen peilbesluit. Uw verzoek om nadeelcompensatie (verzoek om vergoeding van de door u geleden schade) wordt voorgelegd aan een onafhankelijke commissie. Deze onafhankelijke commissie van deskundigen brengt een advies uit aan het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur beslist aan de hand van dit advies vervolgens over uw verzoek om nadeelcompensatie.

Overige schadekwesties

Voor overige schadekwesties kunt u het waterschap schriftelijk aansprakelijk stellen. In veel gevallen wordt een claim afgehandeld door de verzekering. In de overige gevallen handelt het waterschap de schadekwestie zelf af.

U kunt een verzoek tot vergoeding van nadeelcompensatie of schade richten aan:

Waterschap Drents Overijsselse Delta

t.a.v. Juridische Zaken

Postbus 60

8000 AB Zwolle