Leggerbeschrijving 2020

Legger Oppervlaktewateren 2020 Waterschap Drents Overijsselse Delta

Beschrijving:

Voor een goede waterhuishouding heeft het waterschap ruim 7500 kilometer watergangen ruim 32000 ondersteunende kunstwerken zoals duikers, stuwen en gemalen in beheer.

Om de functie van de watergangen en de ondersteunende kunstwerken te borgen legt het waterschap essentiële informatie vast in een legger.

Via deze kaartapplicatie heeft u de mogelijkheid de leggergegevens digitaal in te zien.

Door het aanklikken van een watergang of een kunstwerk (bijv. een stuw), kunt u de leggergegevens opvragen.

Deze legger is vastgesteld ingevolge artikel 78, tweede lid, van de Waterschapswet, artikel 5.1 van de Waterwet, artikel 10.22 van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe  en artikel 4.5.1 van de Actualisatie omgevingsverordening Overijssel 2013.

De in de legger aangewezen onderhoudsplichtigen zijn dat, tenzij anders is vermeld, voor het gewoon onderhoud en voor het buitengewoon onderhoud, zoals omschreven in de Keur en/of algemene regels bij de Keur.

Onder ”aangeland” wordt in deze legger verstaan de eigenaar van de gronden die grenzen aan het oppervlaktewaterlichaam. Wanneer die gronden met een beperkt zakelijk recht zijn bezwaard, dan wel krachtens persoonlijk recht in gebruik zijn gegeven, rusten de onderhoudsverplichtingen van de eigenaar ook op de beperkt zakelijk gerechtigden en in geval sprake is van een persoonlijk gebruiksrecht op de gebruikers. De onderhoudsverplichtingen rusten op een ieder van hen.

Wat in de legger van het voormalig Waterschap Reest en Wieden als schouwsloot werd aangeduid, wordt  nu aangeduid als watergang categorie secundair.

Onderhoudsverplichting wateren en andere waterstaatswerken waarvan gegevens niet zijn bepaald.

Wateren en ondersteunende kunstwerken die in deze legger zijn opgenomen zonder dat daarvan vorm, afmeting en constructie zijn bepaald, dienen in stand gehouden te worden overeenkomstig de oorspronkelijke vorm, afmeting en constructie.

Onderhoud bruggen en dammen en duikers.

Ten aanzien van bruggen en dammen met duikers zijn onderhoudsplichtig de eigenaren en gebruikers van de percelen waarnaar die objecten de toegang mogelijk maken, met dien verstande dat indien in een watervergunning een andere toedeling van de onderhoudsplicht is opgenomen, laatstbedoelde onderhoudsplicht van toepassing is.

Onderhoud peilkerende dammen, stuwen, duikers en gemalen die niet zijn gelegen in wateren die zijn opgenomen in deze legger.

Ten aanzien van de op de legger opgenomen peilkerende dammen, stuwen, duikers en gemalen, die niet zijn gelegen in wateren die in deze legger zijn opgenomen, zijn onderhoudsplichtig de eigenaren en gebruikers ter weerszijden van die werken, met dien verstande dat indien in een watervergunning een andere toedeling van de onderhoudsplicht is opgenomen, laatstbedoelde onderhoudsplicht van toepassing is.

Beschermingszone watergangen in het gebied van voormalig Waterschap Reest en Wieden

Voor zover er op de leggerkaart geen beschermingszone is aangegeven, gaat het om watergangen in het gebied van voormalig Waterschap Reest en Wieden. Als het daarbij gaat om watergangen categorie primair, geldt dat de beschermingszone de breedte heeft van 5 m uit de insteek; als het gaat om watergangen categorie secundair geldt dat er geen beschermingszone van toepassing is.

De legger Oppervlaktewateren 2019 is op 4 september 2018 door het Dagelijks Bestuur vastgesteld.

Wijzigingen door het AB-besluit op 31-10-2017 m.b.t. de Waterschapszorg zijn nog niet in deze legger verwerkt.

U kunt hier de overzichtkaarten 2019 bekijken.