Veilige dijken, kerntaak van uw waterschap


Dijkwachters inspecteren dijk

Onze dijken

Zorgen voor veilige dijken: Dat is een belangrijke kerntaak van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Hierdoor kunnen mensen achter de dijk veilig wonen, werken en recreëren.

Hoewel we in de meest veilige delta ter wereld leven, blijven we kwetsbaar. Dijken, stuwen en dammen beschermen ons. De zorg voor veilige dijken is een belangrijke kerntaak van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Hierdoor kunnen mensen achter de dijk veilig wonen, werken en recreëren.

Dijken spelen dus een belangrijke rol in Nederland als bescherming tegen het wassende water. In totaal zijn er 22.500 kilometer aan dijken en dammen. In ons werkgebied liggen zo'n 1.000 kilometers aan dijken. Dit is ongeveer de afstand van Zwolle naar Zwitserland.

Inspectie dijken    Bedreigingen en maatregelen    Belangrijkste dijkprojecten    Hoogwatervrijwilligers

Voorbeeld resultaat

Overstroom ik?

Meer dan de helft van de Nederlanders woont in een gebied dat kan overstromen. Samen met andere waterbeheerders doen we er alles aan om dit te voorkomen. Toch kan het een keer misgaan. Om het aantal slachtoffers en schade te beperken, is het belangrijk dat bedrijven en inwoners op zo’n moment weten hen te doen staat.

Wat kunt u doen?

Voer uw postcode in op de website van Overstroom ik?  U ziet dan hoe hoog het water in uw buurt kan komen en wat u bij een dreigende overstroming zelf kunt doen: blijven, een droge plek in de buurt zoeken of het gebied verlaten?

Inspectie dijken

schouw Frank Jansen met ipad

Schade

Alle waargenomen schades herstellen we zo snel mogelijk. Na de schouw In 2017 ging het bijvoorbeeld in de meeste gevallen om graafschades van dieren (ca. 630) en schade door rijsporen (ca.150).

Al deze schades zijn worden na een inspectie zo spoedig mogelijk hersteld.

Gebreken

Bij sommige dijken kan er bijvoorbeeld sprake zijn van piping. Dat is water dat tijdens hoogwater door de dijk stroomt en grond meevoert. Hierdoor kan de dijk worden ondermijnd. Daarnaast spelen instabiliteit en wat te lage dijken een belangrijke rol. Bij groene zanddijken kan de grasbekleding onvoldoende blijken te zijn.

Bedreigingen en maatregelen

Gevolgen klimaatverandering op onze dijken

Als gevolg van de klimaatverandering smelten de ijskappen op de Noord- en Zuidpool, waardoor de zeespiegel stijgt. De kans op een overstroming neemt hierdoor toe, waarvoor we onszelf moeten beschermen. Maar ook langere zomers waardoor droogte ontstaat, kunnen van invloed zijn op de staat van de dijken.

Maatregelen

Een van de maatregelen om uw veiligheid te waarborgen, is het verhogen van dijken. Een andere is het verbreden van rivieren zoals we onlangs deden bij de IJssel nabij Zwolle en Deventer. Ook houden we rekening in ons gebied met veel of juist te weinig water. We leggen bijvoorbeeld waterbergingen aan en verbreden en verondiepen sloten. Verder bestrijden waterschappers de muskus- en beverratten.

gratis_voetenbad_tijdens_de_picknick_bij_de_loswal_in_wijhe

Hoogwater

Bij zware regenval stijgen waterstanden in rivieren en kanalen. Gemalen en stuwen voeren meer water af dan normaal. Bij sterk verhoogde waterstanden houden wij de dijken goed in de gaten. Het water kan zo hoog komen, dat er zwaktes in de dijk kunnen ontstaan waardoor water mogelijk kan doorstromen.

Tijdens hoogwater lopen dijkinspecteurs en dijkwachters doorlopend over en naast de dijk en controleren de functie. Zo nodig voeren we herstelmaatregelen uit. Dat kan tijdelijk zijn door het plaatsen van big bags bijvoorbeeld onderaan de dijk of permanente maatregelen door dijkversterkingsprojecten.

Droge IJsseloever bij Wijhe-Olst

Droogte

Door de droogte zoals in de zomer van 2018, kunnen er scheuren ontstaan in de dijken en schade aan de grasmatten die de grond vasthouden. We willen van zo'n situatie leren, zodat het dijkbeheer verbeterd. Sinds 2018 monitoren we met behulp van een drone.

Belangrijkste dijkprojecten

Vroeger

Ongeveer tweeduizend jaar geleden werden in Nederland de eerste dijken gebouwd. De boeren wilden hun land beschermen tegen het water.

De Romeinen legden ook dijken aan in Nederland. Die verdwenen toen de Romeinen weer weg waren, omdat niemand ze onderhield.

Rond het jaar duizend werden er weer dijken gebouwd. Graaf Floris de Vijfde vond het belangrijk dat Nederland beschermd werd door grote sterke dijken. In die tijd ontstonden ook de heemraden. Dat waren groepen mensen die samen zorgden voor de aanleg en het onderhoud van de dijken. Uit die heemraden ontstonden later de waterschappen en die bestaan nu nog steeds.

De belangrijkste dijkprojecten van dit waterschap:

Vrijwilligers bieden helpende handen? Uw veiligheid voorop.

Dijkwacht, 1.000 km dijken

Dijkbewaking

Zonder onze vrijwilligers redden we het niet bij hevige regen, storm en dreiging van hoogwater.

De dijkwachtorganisatie is een groot team vrijwilligers dat helpt bij dreiging van hoogwater. De dijkwachters verzamelen dan actuele informatie over de waterkeringen (onder andere dijken) die onder druk staan van het hoge water.

Dijkwachters hebben een belangrijke taak en moeten daar op voorbereid zijn. Daar zorgen we voor met trainingen. Mensen die als vrijwillige dijkwachter actief zijn, willen samen bijdragen aan waterveiligheid.